ס

סבון

בורית שעשו צוררי ישראל מעצמות קדושים ח"ו עמוד קע

סגולות לרפואה ח״ב עמוד פא

סגירת ספר מראשו לסופו ח״ו עמוד ל

סדור הגט ח״ז עמוד שפא

סוכה

אין מברכין על שינה בסוכה ח״ו עמוד קכא

אלו דברים ממעטים משיעור הסוכה ח״ח עמוד קלא

אלו מאכלים חייבים בסוכה ואלו פטורים ח״ח עמוד קלג

בדין הולכי דרכים ח״ח עמוד קלג

מה דין נוי סוכה לענין מיעוט הסוכה ח״ח עמוד קלב

סכך פסול מן הצד ח״ג עמוד רא

סכך שלמעלה הימנה יוצא איצטבא משפת הגג ברוחב ד׳ טפחים ח״ג עמוד קצט

פועלים שרוב היום נמצאים בעבודה, אם פטורים מאכילה בסוכה ח״ח עמוד קלג

שיעור רוחב ואורך הסוכה ח״ג עמוד רג

שתחת האילן או הבית ח״ג עמוד קצט, רד

סוכר

מליחת הבשר בסוכר ח"ב כח, לג

סופר סת"ם

כיצד יתקן אות חסרה במילה אלקיך ח"ט עמוד נט

סוריא

לענין חיובי קרקע ח"ו עמוד מט, קב

סחורה

איסור סחורה בצלמים ח"ב עמוד נח

בדברים האסורים ח"ט עמוד קיא

בדברים האסורים מן התורה ח"א עמוד רלה

בדברים האסורים שאינם מיוחדים או שנפסלו לאכילה ח"א עמוד רלו

בדגים טמאים הניצודים יחד עם דגים טהורים ח"ב עמוד נ

בנבילות וטריפות ח"א עמוד רלג

נזדמנו לו דברים אסורים ח"א עמוד רלו

סידורים

כיצד ראוי להדפיס את שם ה' ח׳׳ח עמוד ה

סימני ולד בן קימא ח״ה עמוד שכב

סירוס

איסור בבעלי חיים ובאדם ח״ז עמוד מז

אמירה לנכרי בענין זה ח״ז עמוד נ

בדין מי שנסתרס או נעקר ע״י אדם להתרפאות מחוליו ח״ז עמוד מ

בדין סירוס עופות ח״ז עמודים נ״א נג

בהמה ע״י הערמה ח״א עמוד רב

סירוק שערות בשבת ח"ג עמוד קלד, קלט

סירכא

מלאה דם ח"א עמוד קט

שאינה תלויה ח"א עמוד קט

שלא כסדרן משפולי אונא לאומה ח"א עמוד קכג

סכיני גילוח האם מותר למוכרם ולסחור בהם ח"ב עמוד סז

סכנה

דברים שאסרו חז״ל משום סכנה ח"ט עמוד קפו

סכנת דירה בעליה של בית הכנסת ח"ג עמוד סא

לא יעשה אדם צדקה בדבר שיש בו סכנה ח"ט עמוד קפח

סליחות כ׳ סיון ח"ד עמוד רלד

סמיכה

סמיכת דיינים ח"ד עמוד יט

חידוש הסמיכה במקורות ח"ד עמוד יט

חידוש הסמיכה מבחינה מעשית ח"ד עמוד כב

סמיכת חכמים ח"ד עמוד כד

סמכינן אחזקה כשא״א לברר ח"א עמוד צז

סנדק

לאחוז רגלי הנמול ח"ג עמוד קי

סנהדרין שראו כולם לחובה פוטרים אותו מיד ח"ד עמוד נ

סעודה שלישית

האם מותר לשתות אחריה כוס שבע ברכות ח"ח עמוד מב

ספינה

בענין הוצאה מרשות לרשות ח"ח עמוד צג

הכניסה אליה בשבת כשהיא נוסעת במוצאי שבת ח"ח עמוד צג

ספינת קיטור, האם מותר לנסוע בה בשבת ח"ח עמוד פו

ספק

בדין ספק שאפשר לברר ח"ט עמוד צו

בדין ספק שבא מחמת חסרון חכמה ח"ט עמוד צז

בדין ספקא דעובדא ודפלוגתא ח"ט עמוד צו

בספר תורה לחומרא משום קדושת ספר תורה ח"א עמוד קעב

מספקא לא מחזיקינן איסורא ח"א עמוד קפה

נערה או קטנה אם יכולה לקבל הגט על ידי עצמה ח"ה עמוד שיד

ספקא דרבנן בדבר שעיקרו מדאורייתא ח"א עמוד כד

ספק ספיקא

במקום שיש לברר ח"א עמוד קץ

במקום ששני הספיקות באים כאחד ח"א עמוד קל

דפלוגתא ח"א עמוד רד

דפלוגתא נגד פסק הרמב״ם ומרן בשו״ע ח"ב עמוד טז

המתהפך ח"ו עמוד יז

לא מיקרי אלא כשהאיסור וההיתר שוין ח"ט עמוד קפט

נגד חזקה ח"א עמוד קה

ספר תורה

בדין אות פרודה שנראית ע׳׳י מגדלת ח׳׳ט עמוד קסח

בדין מחיקת או קצירת שם ה׳ ח׳׳ט עמוד קעד

בדין תיקונו בנמצאו חסרים בו שני פסוקים ח׳׳ט עמוד קעג

דין החלפת יריעה בת דף אחד במקום יריעה בת ג׳ דפין ח׳׳ט עמוד קעה

דיני אותיות שנפסקו בו ח״ט עמוד קסו

האם יש בזיון בהולכתו לכותל המערבי לקרא בו ח״ח עמוד כג

האם מותר להוליכו ולהחזירו בו ביום ח״ח עמוד כג

ההולך בבית הקברות וספר תורה בידו ח״ו עמוד כה

הולכת ספר תורה לבית הקברות לצורך תפילה ח״ו עמוד כו

כיצד לתקן אותיות משונות בו ח״ט עמוד קסה

כשמוציאין שני ספרים האם אפשר להפסיק במזמורי תהילים בין אחד לשני ח״ג עמוד נב

כתיבה שלא כסדרן בספר תורה ח״ו עמוד ו

מה דינו באותיות שנדבקו ע״י תגים ח״ט עמוד קסח

מכירת ספר תורה למי שאינו יהודי ח"ו עמוד ב

מכירת ספרי תורה לקריאה בצבור ח"ו עמוד ב

מקום סכנה לאיבוד ספר תורה ח"ו עמוד ג

נמצא בו טעות אם ימשיכו לקרא בו ח"ט עמוד נד

ספר תורה תפילין ומזוזות שנכתבו בדפוס ח"ו עמוד מו

קריאת ספר תורה של המקדיש ביום פטירתו ח"ב עמוד רל

רואה ספר תורה שנפל לארץ ח"א עמוד קעט

רואה ספר תורה שנשרף ח"א עמוד קעח

רואה ספר תורה שנשרף או נקרע או שנפל, בשבת או ביו״ט ח"א עמוד קפ

שה״א ראשונה משם הויה נפסק גגה לגמרי ח"ו עמוד י

שנטשטשו ממנו אותיות י״ק משם הויה ח"ו עמוד ו

שנמצא בו טעות שכתוב שרי במקום שרה ח"א עמוד ר

שנמצאו בו יריעות בנות שתי דפים ח"ו עמוד ד

שנקרע, חייב לקרוע שתי קריעות ח"ו עמוד ג

ספרדים

ההבדלים בין מנהגי הספרדים לאשכנזים בענין הזכרת טל וגשם ח"ג עמוד כ

סריס

בדין אם נאסר לבא בקהל ח"ז עמוד מד

בידי שמים ח"ז עמוד מא

כפיה לחליצה בספק סריס ח"ה עמוד שפט

סימן שאין לו שערות בזקן ח"ה עמוד שפו

סימני סריס ח"ה עמוד שפד

שקדמו לו סימני גדלות ח"ה עמוד שפט

שתי שערות בגופו ח"ה עמוד שפז

סרך איסור ע״ז ח"ב עמוד צ

סת״ם

עיבוד העור ע״י גוי לכתיבתם ח"ט עמוד קסב

עיבוד הקלף ע״י מכונות לצורך כתיבתם ח"ט עמוד קסד

צורת האותיות ח"א עמוד קס

שינוי צורת הכתב בין אשכנזים וספרדים ח״א עמוד קסט

שיפוץ העור ע״י גוי לכתיבתם ח״ט עמוד קסג

שנכתבו בדפוס ח״ו עמוד מו

סתימת שיניים זמנית

בדין חציצה בטבילה ח״ט עמוד קמא

סתירת בית הכנסת דאורייתא או דרבנן ח״א עמוד טז