ע

עבודה עברית

מצוה ח״ד עמוד ריז

שיעור הוספת שכר העבודה העברית ח״ד עמוד ריח

עביד איניש לאחזוקי דבוריה ח׳׳ה עמוד שע

עגונה

בדין היוצא ליהרג ח״ז עמוד קעה

בדין ספינה שאבדה בים ח״ז עמוד קסח

אשה שבעלה הופרד ממנה במחנות ע״י הגרמנים ימ״ש ח״ז עמוד ריא

בדין אי סליק קלא אית ליה ח״ז עמוד קעד

בדין גדר מסיח לפי תומו ח״ז עמוד קצט

בדין גוי מסיח לפי תומו בשעת מלחמה ח״ז עמוד רלט

בדין הוא מת ואני נצלתי ח״ז עמוד קעג

בדין הותרה שלא ברשות בית דין ח״ז עמוד רטו

בדין הזכרת שמו ושם משפחתו ח״ז עמוד רי

בדין הניחוהו בבית הסקילה ח״ז עמוד קעו

בדין הפליטים ממחנות ההשמדה (תשובת הרב הראשי הגריא׳׳ה הרצוג ז"ל) ח״ז עמוד רלב

בדין הפליטים ממחנות ההשמדה ח״ז עמוד רכח

בדין טבע בלב ים ח״ז עמוד רג

בדין טבע במים וכסוהו המים לגמרי ח״ז עמוד קסג

בדין טבע במים (לשיטת הרמב״ם) ח״ז עמוד קס

בדין טבע במים (לשיטת מרן בשו״ע) ח״ז עמוד קסב

בדין טבע במים רובא וחזקה ח״ז עמוד קסג

בדין טבע במים שאין להם סוף ח״ז עמוד קנט

בדין מסיח לפי תומו על ידי שאלה ח״ז עמוד רא

בדין מסיח לפי תומו שלא אמר וקברתיו ח״ז עמוד קנא

בדין מצאו כתוב בשטר פלוני מת ח״ז עמוד קפט

בדין נישאת בעבריינות ח״ז עמוד קסה

בדין נישאת שלא ברשות ואחר כך בא בעלה ח״ז עמוד ריח

בדין נישואין ע״פ עדות שנתקבלה בפני בית דין ח״ז עמוד קסו

בדין נשכח שמו ואבד זכרו ח״ז עמוד קנז

בדין סימנים בכלי המת ח״ז עמוד קצב

בדין ספק מסיח לפי תומו ח״ז עמוד רב

בדין עד אחד במלחמה שבים ח״ז עמוד רג

בדין עד אחד של מיתה ח״ז עמוד ריג

בדין עד מסיח לפי תומו מפי אחרים שנהרג בערכאות ח״ז עמוד רלח

בדין עד מפי עד מסיח לפי תומו ח״ז עמוד קצח

בדין עדות אופן ההריגה ח״ז עמוד רב

בדין עדות בכתב של לא יהודי ח״ז עמוד קצו

בדין עדות ודאית של מיתה ח״ז עמוד קנז

בדין עדות טביעה במים שאין להם סוף בשעת הדחק ח״ז עמוד רד

בדין עדות מיתה בכתב ח״ז עמוד קצד

בדין עדות מסיח לפי תומו במקום אומדנא דמוכחא ח״ז עמוד קצח

בדין עדות מפי הערכאות שנהרג ח״ז עמוד רלח

בדין עדות שאחרי קול שטבע במים שאין להם סוף ח״ז עמוד רא

בדין עיר שכבשוה כרקום ח״ז עמוד קנה, קע

בדין ראוהו שנורה בכדור מות ח״ז עמוד רכג

בדין שטרות העולין בערכאות של עכו״ם ח״ז עמוד קפא

בדין שם אביו ושם עירו ח״ז עמוד קנג, רה

בדין תרי רובי להיתרא ח״ז עמוד קעב

בעדות שהפיל עצמו לים ח״ה עמוד פה

בענין עדות זהות המת ח״ז עמוד ריז

בענין עדות מפי הכתב ח״ז עמוד ריז

בענין עדות ערכאות ח״ז עמוד ריז

בענין שערבים אמרו שהרגו את בעלה ח״ו עמוד רלז

בשיעור השהיה במים שאין להם סוף ח״ז עמוד קסג

דינים שונים ח״ה עמוד פג, פז, צו, קד, קו, קח, קיג, קטז, קכב, קכד

היתר אשת איש שנעלם בעלה על ידי עדות של סימני טריפה ח״ה עמוד קטז, קיז, קיט

היתר עגונה בפני בית דין של שלשה ח״ה עמוד קכה

היתר עגונה עפ״י עדות ידיעה ברורה ח״ה עמוד פד

היתר עגונה שלא בפניה של האשה שמקבלת ההיתר ח״ה עמוד קכו

היתר של יסוד נשכח שמו ואבד זכרו ח״ז עמוד רל

הצעת הרב הראשי כמהרי״א הרצוג הלוי לתקנת עגונות ח״ז עמוד תקלא

נפל למים שאיו להם סוף ח״ה עמוד פה

נפל למים שאיו להם סוף הדין בזמן הזה ח״ה עמוד פו

עגונות אשר בעליהן נפלו בגוש עציון ח״ז עמוד קנד

פסק הלכה בשו׳׳ע בדין הזכרת שם עירו ח"ז עמוד רח

צרוף שתי עדויות חלוקות להיתר עגונא ח״ה עמוד קט

שאלה בענין נישאת וילדה ואח״כ נודע לבעלה שהיתה נשואה וספק א"א ח״ז עמוד קנז

שאלה בענין קרב שנפלו בו הרבה לוחמים ח״ז עמוד רכא

שאלה בענין רוכלים שנעלמו ח״ז עמוד קמח

שאלות בענין הפליטים ממחנות ההשמדה ח׳׳ז עמוד קסז רלה

שהותרה להנשא ע׳׳פ בית דין, בדין הבחנה ח״ז עמוד קיח

עד אחד

אומר שאינו יודע היום שבו נמסרה לו העדות ח״ד עמוד קעג

בהשבת אבידה ח״ד עמוד צט

בטענת שמא ח״ד עמוד קג

במלחמה ח״ה עמוד פח

בעדות השנים ח״ה עמוד שסג

בקידושין ח״ה עמוד רה

מחייבו ח״ד עמוד קיד

מחייבו שבועה ח״ד עמוד צח

נאמן כתרי ח״א עמוד קלא

שדעת הדיין סומכת עליו ח״ד עמוד קכ

עדות

אחר ג׳ ימים משנטבע ח״א עמוד קלד

אם לא יגיד ונשא עונו ח״ד עמוד נט

אשה ח״ד עמוד צב

בטביעות עינא דקלא ח״ד עמוד צ

ביטול עדות הקידושין במקום שיש הסכמה וחרם ח״ה עמוד רו

ברור דין מרומה שצריך דרישה וחקירה אם הוא בדי׳׳נ דוקא ממש ח״ה עמוד קצז

בשטר בדין מרומה ובדיני קנסות ועונשין ח״ד עמוד עב

גלוי מילתא ח״ה עמוד שכז

גראמופונית או קולנועית ח״ד עמוד עד

דרישה וחקירה בעדות קידושין ח״ה עמוד קצט

הטלת חרם, דברי איום על העדים ודין מרומה ח׳׳ד עמוד סג

השבעת העדים על ידי בית דין על אמתת העדות ח״ד עמוד סא

השבעת העדים על עדות שבדבר עבירה ח׳׳ד עמוד ס

חרש שוטה וקטן לענין עדות ח׳׳ד עמוד פח, עדר

יצא עמנו מעיר פלונית ומת ח״ה עמוד צב

כוונה להעיד ח״ה עמוד רלד

כפייה על העדים לישבע על אמתת עדותם ח״ד עמוד סא

לא יהודי בדיני ממונות ועונשים ח״ד עמוד פח

לא תענה ברעך עד שקר ח״ד עמוד נט

מיוחדת ח״ד עמוד קעג

מסופקת מדבר שקר תרחק ח׳׳ז עמוד שנה

מעיד בדדמי ח״ד עמוד קיז

מפיהם ולא מפי כתבם ח״ד עמוד סד

נאמנות עד אחד ונשים בעדות הכרת עוברה ח״ה עמוד שכו

נוטל שכר הליכה לראות העדות או להגיד עדותו לבית דין ח״ד עמוד עט

נוטל שכר להעיד ח׳׳ה עמוד ריד

נוטל שכר להעיד מאחד הצדדים ח״ד עמוד פ

נוטל שכר להעיד משני הצדדים ח״ד עמוד עה

נוטל שכר להעיד משני הצדדים בעדות שהיא רחוקה בזמן ח״ד עמוד פ

נוטל שכר להעיד על ידי בית דין ח״ד עמוד פא

נוטל שכר להעיד שמעיד לחובת מי שנתן לו שכר ח״ד עמוד פה

עד המסייעו ח״ד עמוד קו, קיד

עד מסייע למי שאינו יכול להשבע ח׳׳ד עמוד קטו

עד מסייעו נגד עד אחד מחייבו ומודה במקצת ח״ד עמוד קט

עד מסייעו שהעיד ראשונה ח״ד עמוד קח

עד מפי עד ושמעו שמת במלחמה ח״ה עמוד פט

עדויות שבכתב ח״ה עמוד פז

עדים זוממים או מוכחשים ח״ד עמוד סג

על ידי טלפון או רדיו ח״ד עמוד עה

פסולים לעדות מפני שפלות ח״ה עמוד רב

קבלת עדות מתוך צלום פוטוגראפי ח״ד עמוד עד

קבלת עדות קידושין שלא בפניה ח״ה עמוד רלה

קטן לגבי עדות כל זמן שלא הביא ב׳ שערות אחרי י״ג שנה גמורות ח״ה עמוד רז

קידושין שנמצא אחד מהעדים קרוב או פסול ח״ה עמוד ריח

קרובים ח״ד עמוד קיט

ראיה שעל ידי מראה ח״ד עמוד עג

ראיית והרגשת המקדש והמתקדש בעדים ח׳׳ה עמוד רה

שאין העדים יודעים את הזמן ח״ה עמוד קצז

שבועת העדים על אמתת הגדתם ח״ד עמוד סג

שבכתב ח״ד עמוד עא

שבשטר ח״ד עמוד עא

של ידיעה בלא ראיה בקידושין ח״ה עמוד רג

שלא בפני בעל דין על קידושי אשה שנישאת כבר לאחר ח״ז עמוד קו

שלא ראינו ח״ב עמוד פג

שנמצא בה מי שנטל שכר להעיד ח״ד עמוד פא

עדים

אם הכחשתם מבטלת דין שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא ח״ז עמוד שכב

המכחישים זה את זה ח״ה עמוד רג, ריב

המכחישים זה את זה אי מצטרפים לעדות אחרת ח״ד עמוד קיז

המכחישים שבאו בבת אחת או בזא״ז ח״א עמוד קלא

עדי חתימה בגט ח״ה עמוד רפ

עדי חתימה שמנה המגרש ח׳׳ה עמוד רפג

עדי קידושין מחללי שבת ח״ה עמוד רכא

עובד

אם הפועל משתמש באמצעי שביתה, אם רשאי בעל הבית לפטרו ח״ד עמוד רטו

אם רשאי הפועל להשתמש במעשה השביתה ח״ד עמוד ריד

ארגון הפועלים והכרזת שביתה ח״ד עמוד ריד

האחריות המוטלת על העובד בעבודתו ח״ד עמוד ריג

הגדרת האונאה של העובד בעבודתו ח״ד עמוד ריג

כשהזמן מכביד על העובד אי רשאי לדרוש שינוי בזמן שעות העבודה ח״ד עמוד ריד

מי קובע זמן העבודה ח״ד עמוד ריג

נאמנות ומסירות הפועל בעבודת בעל הבית ח״ד עמוד ריב

עובדין דחול

בהובלת קרח ע״י עגלה מבית לבית ח״ח עמוד צא

נסיעה בחשמלית שבת ח״א עמוד כח

מחלק חלב בשבת ח״ג עמוד קו

עובר

במעי אמו ח״ד עמוד רכח

במעי אמו שמתה ח״ט עמוד רכא

המתת עובר במקום ספק סכנה לאם או בשביל להסיר קלון מההורים ח״ד עמוד רכו

ירך אמו ח״ד עמוד רכח

שהוא ממזר, המתתו ח״ד עמוד רכח

שהשתהה יותר מי״ב חודש ח״ז עמוד שנד

עוברת על דת יהודית

ח״ה עמוד רמז

עוגה 

לשבור עוגה שעליה אותיות בשבת ח״ו עמוד יד
עומד בשעת יציאת נשמה בשבת ח״א עמוד קפ

עונג שבת וכבוד שבת 

הסבר החילוק ח״ח עמוד עא

עוף

בדין אם נפל לכלי מלא גופרית ח״ט עמוד נד

בדין לא נודע שנפל לאור ונשתנו האיברים ח״ט עמוד נד

בדין שנפל לאור ח״ט עמוד נג

בדין שנפל לאור ולא ידוע אם נחמרו מעיו ח״ט עמוד נג

נחירת הבהמות כדי להשתמש בעורן ח״ב עמוד נא

עורלה וכלאי הכרם

ח״ו עמוד נ

עזה

האם נוהגים בה יום טוב שני של גלויות ח״ג עמוד קפה, ח״ח עמוד קיט

עירוב

האם אפשר לסמוך על חוטי טלפון וחשמל כעירוב ח״ח עמוד פו

עירוי מים רותחים על התה בשבת ח״ב עמוד קסד
עישור נכסי ח״ז עמוד תמב
עמור שלא בגדולי קרקע ח״א עמוד כט, לה
ענבי גפן או שמן שקנה אותם ישראל ודרכן ח״ו עמוד קט
עפר חו״ל שבא בספינה לארץ ח״ו עמוד קלג

עץ שקד, הרכבתו בעץ שקד מר ח"ט עמוד קעח

עצי הדר האם נחשבים כמין אחד לענין כלאים ח״א עמוד קצו

עציץ ע״ג יתדות ח״ו עמוד קלג

עציץ שאינו נקוב לגבי ערלה ח״א עמוד קפג

עצמות הקדושים

הבורית שעשו צוררי ישראל מעצמות הקדושים ח״ו עמוד קע

עקול

נכסי היבמה שהיא מסרבת להתייבם ח״ה עמוד שעב

עקירה של אילני מאכל בגושיהם ח״ט עמוד קב
עקירה או קציצה של אילני מאכל לצורך קורות ח״ט עמוד קד

ערב

אומדנא דאדעתא דהכי לא נעשה ערב ח״ד עמוד קמ

טענת הערב שהמלוה נפרע מהלוה ח״ד עמוד קמא

ערב קבלן ח״ד עמוד קלט

ערבות בשעת מתן מעות בלא קנין מועיל ח״ד עמוד קלח

שלא בשעת מתן מעות ח״ד עמוד קלח

ערבית של מוצ"ש

האם אומרים בבית אבל שובה ה' ויושב בסתר ח״ח עמוד נז

טעם מנהג אמירת המזמורים והפסוקים ח״ח עמוד נז

ערוב

שדה זרוע יותר מבית סאתיים ח״ג עמוד קמו

עריות

איסור בבני תערובות ח״ב עמוד ריג

ערכאות

אשה הנישאת בערכאות, אם בעלה חייב במזונותיה ח״י עמוד שפב

ערל

אם ראוי להמנות כחבר בועד קהילה ח״ט עמוד לג

כיבודים לדברי קדושה לישראל שהוא ערל ח״ב עמוד קעב

ראש קהלה שנודע שאינו נמול ולא מל את בנו ח״ב עמוד קסח

שמתו אחיו מחמת מילה ח״ב עמוד קסט

ערלה

אילן שנעקר ונשאר בו שורש ח״א עמוד קפג

איסור ערלה בזמן הזה ח״א עמוד קפז

ביאור תנאי של יכול לחיות ח״א עמוד קפ

 לפלפל החריף והמתוק ונטיעות הדומות לזה וברכותיהן  ח״ו עמוד נו

ספק ערלה ח״א עמוד קפד

עוקר אילן ממקומו לנוטעו במקום אחר, אם מונים לו שנות ערלה משעת נטיעתו הראשונה או האחרונה ח״א עמוד קפ

שנות ערלה ח״א עמוד קפד

עשית אהל קבוע או ארעי 

ח״א עמוד לו

עששית

צואה בתוכה או ערוה בה לגבי ק״ש ח״ג עמוד רכו

עת לעשות לה' הפרו תורתך

ח״א עמוד קנה, ח״ו עמוד לד