פ

פאה נכרית

מה דינה ח״י עמוד תמז

פדיון הבן

בדבר חשוב ח״ו עמוד סט

בדין אשה שהפילה חתיכות בשר לאחר ארבעים יום להריונה , ושוב הרתה וילדה זכר ח״ט עמוד קעה

במתנה על מנת להחזיר ח״ו עמוד עא

בשוה כסף ח׳׳ו עמוד סז

הברכה ח״ד עמוד רנד

לפדות קטן מדין זכיה ח״א עמוד קצט

סכום הפדיון במטבעות המדינה בארץ ישראל ח״ו עמוד סט

ע״י הסבים ח״א עמוד קצט

ע״י שליחות ח״א עמוד קצז

שנעשה בתשעה באב לגבי ברכת שהחיינו ח״ח עמוד קכג

פדיון כרם רבעי

ח״ד עמוד רעא

פדיון פטר חמור

הברכה ח״ד עמוד רנד

שליחות בפטר חמור ח״א עמוד קצח

פודרא

מה דינה בשבת ח״ח עמוד פג

פוסל את בנו וחזר בו ע״י אמתלא 

ח״ה עמוד כט

פועלים

האם פטורים מאכילה בסוכה כשנמצאים רוב היום בעבודה עיין ערך עובד ח״ח עמוד קלג

פורים

במדינות אמריקה ח״ג עמוד כ

בן עיר ובן כרך לגבי קריאת המגילה ח״ג עמוד רו

הבא ממקום שקורים בית דין ובט״ו למקום שקורים בית דין אם יכול להוציא בקריאתו ידי חובת קריאה   ח״ג עמוד רו

קריאת המגילה בתל אביב ח״ג עמוד רו

קריאת המגילה ללועזית בלעז ח״ג עמוד רט

פטור מדבר ועושהו 

ח״ג עמוד כו

פיוטים

לאבי הבן ואבי הבת ח״ט עמוד לא

פירות חוץ לארץ שנכנסו לארץ לענין חלה ותרומות ומעשרות

ח״ו עמוד קיג

פירות נכסי מלוג

הוצאתם להשבחתם כדי שתרבה הכנסתם ח״ז עמוד תטו

פירות שבעית

איבודם והפסדם ח״ט עמוד קפא

פלגינן דבוריה

ח׳׳ה עמוד סז

פנוי מתים

הקבורים במקום בודד ח״ו עמוד קפה

הקברות ע״מ לקבור עצמותיהם במקום אחר ח״ו עמוד קנח

ממקום קבורתם ח״ג עמוד כא

ממקום שאין עצמותיו נשמרים ח״א עמוד ריט

פנוי עצמות המת מקברי ישראל ח״א עמוד ריח

פנוי עצמות חללי מלחמה ח״ו עמוד קסב

פנוי עצמות מתים ח״ו עמוד קפג

פנוי קברי הקדושים שנפלו במלחמת השחרור ח׳׳ו עמוד קסט

פנויה

בדין בא עליה ונתעברה וטוענת שהולד ממנו ח״ז עמוד ט

שזינתה וילדה, בדין הפלת העובר ח״ז עמוד יח

שזינתה וילדה, בדין ירושה ומזונות בנה ח״ז עמוד יז

שנתעברה וילדה ח״ז עמוד טו

פסוק דלא פסקיה משה אנן לא פסקינן ליה

ח״ח עמוד מב

פסח

אכילת קטניות בדרך בישול בשעת הדחק ח״א עמוד מז

בגדי וטלה אסור לומר בשר זה לפסח ח׳׳ו עמוד קכד

היתר הקטניות בפסח בשנת בצורת ח״ג עמוד קעד

סדר חבור הפרשיות (לאחר הפסח) כשחל פסח בשבת ח״ג עמוד קס

פסח שבשלו בחמי טבריה ח״ג עמוד קפ

תערובת עיסה של קטניות ומיני דגן ח״א עמוד מד

פסיק רישיה

בדין צרוף מתכת ח״א עמוד סד

פסיק רישיה ולא תמות

ח״א עמוד סה, ע,ח״ג

עמוד ק, קכג

פסק דין

כתיבת פסק דין ח״ד עמוד יד

כתיבת פסק דין עפ״י בקשת אחד הצדדים בדרך ״אם כן״  ח״ד עמוד מב

שלא בפניו בדיני נפשות ובדיני ממונות ח״ח עמוד קכז

פסק הלכה על פי נביא

ח״ו עמוד רכז, רכט

פסקי הרא״ש דסתרי לתשובותיו

ח״א עמוד קפ

פצויים במקרה אסון

ח״ד עמוד רטז

פצוע דכא

 אם הלאו נוהג גם בנשים ח״ז עמוד לב

בספק פצוע דכא וכרות שפכה ח״ז עמוד לב

בענין אומדנת הרופאים ח״ז עמוד ל

ע״י חולי  ח״ז עמוד כז

ע״י חולי שנעשה אחרי נישואין  ח״ז עמוד כט

פצוע דכא שראוי להוליד, האם מותר לבוא בקהל   ח׳׳ה עמוד לג

פרה אדומה

עבודה בה  ח"ו עמוד עו

פרהסיא

לענין חלול שבת ח״ג עמוד קנא

לענין שחיטה ח״ג עמוד קמח

של אסתר ח״ג עמוד קמח

פרוכת

בדין צורת אריות עליה ח״ט עמוד קיז

בדין צורת חיות רקומות על הבגד ח״ט עמוד קיח

שלפני ארון הקדש ח״ג עמוד סד

פרוק אותיות השם המסודרות בדפוס

ח׳׳ו עמוד יד

פריה ורביה

אם מוציא ש״ז ע״י אמבטי וכדומה ונולד ולד מזרעו, אם קיים  מצות פריה ורביה ח״ה עמוד מט

ביטול פריה ורביה והרהורי עבירה ח״ז עמוד שסא

פריעת המילה

אם צריכה להעשות בצפורן דוקא ח״ב עמוד קסו

פריעת ראש האשה

איסורה ח״ז עמוד תמד

פרכוס במסוכנת

ח״א עמוד קה

פרנס

מדיר את אשתו מהנאתו, דעד שלושים יום יעמיד לה פרנס ח׳׳ז עמוד שפג

פרנסה

ירושת פרנסות ושירות של קדושה ח״ב עמוד קנד

פרשת החדש

אם אחרי שהפסידו בנביא וברכותיה נזכרו שצריך לקרוא פרשת החדש ח״ג עמוד מט

פשרה

בבית דין של בוררים ח״ד עמוד לט

התחייבות בשטר לקיום הפשרה ח״ד עמוד לח

לפני טובי ונבחרי העיר ח״ד עמוד לח

מנהג הסוחרים בפשרה ח״ד עמוד לט

פת הבאה מתבואת עציץ נקוב ח"ו עמוד רכב

פת הבאה מתבואת עציץ שאינו נקוב ח״ו עמוד רכג

פת עכו״ם ח״ג עמוד קעד

פתיחת ספר בשבת שכתובים אותיות על ראשי הדפין ח״ו עמוד יד