ק

קבורה

ראה גם: מת, פנוי מתים

אין לעשותה ע״י אינו יהודי ח״ח עמוד כג

בארון של ברזל או של עץ ח״ו עמוד קפו

בכזית מן המת ח״ו עמוד קנד

הקפות למתים לפני הקבורה ח״ג עמוד כא

חללים שנקברו בקבר אחד ח״ו עמוד קסג

חרדת הדין ח״א עמוד ריז

מפני מה נקבר משה בחו״ל ח״א עמוד ריח

עכוב קבורת המת משום חוב ח״א עמוד ריא

עם ציצית מצויצת ח״ו עמוד קנ

ערב לו לאדם שיהא נינוח אצל אבותיו ח״א עמוד ריז

קבורת בת ישראל שנשאת לנכרי ח״ג עמוד כב

קבורת נכרית הנשואה לישראל וקבורת מומרת בקברי ישראל ח״ג עמוד כב

קבורתו של יוסף ח״ו עמוד קפז

קבלת סברת הפוסק אפילו שהיא סברה זרה ויחידה

ח״ד עמוד מח

קבר

איסור הנאה בקבר של מת ח״ו עמוד קפט

קבר המת, לענין טומאה ח״ו עמוד רח

בית הקברות של ישראל נקרא קברי אבות ח״א עמוד ריח

קברי צדיקים, כיצד ינהג כהן ח״ו עמוד רי

שיש עליו מצבה ח״ו עמוד רט

קדושה

אין עונים קדושה על הד קול ח״א עמוד עט

האשה מצוה על קדושה ח״א עמוד ח

וקדשתו לכל דבר שבקדושה ח״ג עמוד מד

קדושת בכורים בזמן הזה ח״ו עמוד קכג

קדושת האויר ח״ו עמוד רכא

קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא ח״א עמוד קצה

קדיש

אם נחשב מצוה של דבריהם ח״ג עמוד לז

אמירת קדיש בחיי אביו ח״ג עמוד לז

אמירת קדיש לאחר הלימוד ח״ג עמוד לז

אמירת קדיש ע״י בנות כשאין בנים ח״ג עמוד לז

אמירת קדיש של קרובים או שכירים לעלוי נפש הנעדרים ח״א עמוד יא

הבנות ובני בנים ח״א עמוד ח

לאחר ההספד בתוך י״ב חודש ח״א עמוד ח

קדיש יתום, יסוד המנהג ח״א עמוד ז

קדיש לעלוי נשמת, מקורו ח״א עמוד ז

של אחרים אי יכול לדחות יתום ח״א עמוד ז

של אחרים אי מועיל לעילוי נשמת ח״א עמוד ז

קדיש וקדושה

התחילו בעשרה ויצאו מקצתם ח״ג עמוד נז

קדמה רפת לאוצר

ח״ד עמוד קמו

קדשים

בדין טומאת ידים והרצאת הציץ לטומאת ידים ח״ט עמוד רכז

קהל ישראל

ח״ד עמוד כ

קהלה

בחירות הנהלת מוסדות הצבור ח״ד עמוד כח

הבחירות להנהלת ההסתדרויות ח״ד עמוד כח

הנהלת עניני הצבור ותקנותיהם על ידי נבחרי הקהלה ח״ד עמוד כו

זכות בחירה אקטיבית ופסיבית בהנהלת הקהלות ח״ד עמוד כז

ראש קהלה שנודע שאינו נמול ולא מל את בנו ח״ב עמוד קסח

ח״א עמוד עט

קול של דיופי

ח״א עמוד לח

קוצה של יוד

ח״א עמוד קנט

קורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה

ח״א עמוד ב

קורא פסוק בבית משתאות בלא זמנו מביא רעה לעולם

ח״א עמוד כא

קורא פסוק שיר השירים ועושה אותו כמין זמר

ח״א עמוד כא

קורע ומחתך

בנייר וחרס שחיבורם כעין עיסה ח״ח עמוד צז

קטלנית

עיקר דיו קטלנית ח״ה עמוד נ

שיטות הפוסקים בדין קטלנית ח״ה עמוד נג

קטן

אוכל נבלות לתאבון ח״ד עמוד עדר

אם יכול להיות שליח צבור ח״ג עמוד רטו

אם עשה מצוה בקטנותו והגדיל, אם חייב לחזור ולקיים המצוה ח״ט עמוד לה

בחובת המצוות ח״ד עמוד רעו

האומר יתגדל פודה את אביו מן הפורענות ח״א עמוד ח

הקדמת כהן קטן לקרוא בתורה ח״ג עמוד מז

חליבה ע״י קטן ח״ג עמוד קלו

לגבי עדות כל זמן שלא הביא ב׳ שערות אחרי י״ג שנה גמורות ח׳׳ה עמוד רז

להעלותו לתורה ח״ג עמוד ריז

למנין שבעה בקריאת התורה ח״ג עמוד מא

לענין תוספת שבת ויוהכ״פ ח״א עמוד פ

לקריאת התורה שהיא חובת היום ח״ג עמוד מד

מאימתי הוה בר עונשין ח״א עמוד פ

מתי לפסוק כדברי שו״ת מן השמים לגבי צירופו לדבר שבקדושה ח״ח עמוד יד

נשיאות כפים ח״ג עמוד ריז

עולה למנין שבעת עולים לתורה ח״ג עמוד ריח

פסול קטן לשחיטה ח״ד עמוד רעו

צירופו לעשרה לדבר שבקדושה ח״ח עמוד יג

צירופו לעשרה לקריאת התורה ח״ג עמוד לט

שהגדיל בהמשך זמן המצוה ח״א עמוד פו

שהגדיל ביום הכפורים ח״ג עמוד קצד

שהגדיל במוצאי יוהכ״פ ח״א עמוד פה, ח״ג עמוד קצב, קצד

שהגיע לחינוך, הפרשתו מאיסורים ח״ג עמוד קלו

שהזיק ח״ד עמוד רעז

שלא הגיע לחינוך, הפרשתו מאיסורים ח״ג עמוד קלו

שלא נפל טבורו עד יום השמיני ללידתו ח״ב עמוד קסו

קטנה המתגרשת ע״י עצמה מדעת אביה ובמאמרו

ח״ה עמוד שיב

קטניות

אם דורא הוא מין קטניות ח״א עמוד נד

גזירת קטניות ח״א עמוד לט

גזירת קטניות דרך בישול בשעה״ד ח״א עמוד מז

גזירת קטניות שלא כדרך הנאתן ח״א עמוד מז

היתר הקטניות בפסח בשנת בצורת ח״ג עמוד קעד

טעם איסור הקטניות בפסח  ח״א עמוד לט

יין שרף מקטניות ח״א עמוד מז

כשנעשו משקה ח״א עמוד נ

מצת מצוה ע״י עירוב קמח קטניות ח״א עמוד מו

תערובת עיסה של קטניות ומיני דגן ח״א עמוד מד

קידוש

בדין פסוקא דלא פסקיה משה אנן לא פסקינן ליה ח״ח עמוד מב

בחג הסוכות, מה סדר הברכות ח״ח עמוד קלד

ברכת בורא פרי הגפן וקידוש היום ח״ג עמוד סט

קידוש החודש

ע״פ הראיה ח״ג עמוד רח

עפ״י עדות ראיה או עפ״י קביעת חשבונות ח״ד עמוד כג

קידוש חדשים ועיבור השנים ח״ו עמוד נב

קידוש והבדלה

מה דינם לעשותם ביין שהיה מגולה לילה ח״ט עמוד נד

קידושין

בנתינה בלא אמירה, במדבר עמה על עסקי נישואין ח״ה עמוד רכה

אדעתא דהכי לא נתקדשתי ח״ה עמוד רכ

אדעתא דהכי לא קדשה נפשה ח״ה עמוד שנז

אדעתא דהכי לא נתקדשתי ח״ה עמוד רכ

אין מברכיו על קידושין ח״ו עמוד קכא

בדין אם יש לרב להזדקק לסידור קידושין לזוג שסיכמו להתגרש תיכף ומיד אחרי החתונה ח״ז עמוד תלד

בדין עדים שראו נתינת כסף הקידושין אבל אינם יודעים סכום המטבע ח"ז עמוד שכד

בדין קבלת עדות קידושין שלא בפני המקדש ח״ז עמוד שכה

בטעות ח׳׳ה עמוד רטז

ביטול עדות הקידושין במקום שיש הסכמה וחרם ח״ה עמוד רו

בירור הלכות ח״ז עמוד שט

במרמה והתעללות ח״ה עמוד קצו, רז

בענין דו״ח בעדות קידושין שיש בהם דין מרומה ח״ז עמוד שכט

בענין הוכחות לגדלות בשנים ח״ז עמוד שיא

בענין לשון הקידושין ח״ז עמוד שיח

בענין עדות ראיה בלי ידיעה ח״ז עמוד שכא

בענין פסולי עדות שהם קרובי האם וקרובי אישות ח״ז עמוד שכט

בענין שאמר לה קדשתיך והיא אומרת לא קדשתני ח״ז עמוד רסו

בשחוק וערמה ח״ה עמוד קסט, קעה, קעז, קעח, קפא, קפח

טענת האשה שהמקדש היה שוטה ח״ה עמוד רכ

ידיעת העדים בכוונת הקידושין ח״ה עמוד רל

יחוד עדים כשרים לקידושין ח״ה עמוד רלד

לזמן ח״ה עמוד קלז

לזמן על תנאי ח״ה עמוד קסג

מטבע לשון הקידושין ח״ה עמוד רלז

מקדש באיסורי הנאה אשה שהיא מסוכנת ח״ה עמוד רמא

מקדש והדר מברך ח״ז עמוד רצז

מקדש לזמן ח״ה עמוד קמו

מקדש ע״ד ורצון אחרים או בית דין ח״ה עמוד קנו

מקדש על דעת בית דין ח״ה עמוד קמה

מקדש על מנת שירצה אבא ח״ה עמוד קמו

משודכת לאיש ונתייחד עמה ח״ז עמוד רסה

נוסח לשון הקידושין ח״ה עמוד רה

עד אחד בקידושין ח״ה עמוד רה

קבלת עדות קידושין שלא בפניה ח״ה עמוד רלה

קדש בפסולי עדות ח״ה עמוד ריז

קדשה בדבר שאינו שלו ח״ה עמוד ריד

קדשה בטבעת שיש בה אבן טובה ח״ה עמוד רלח

קדשה בעל כרחה ח״ה עמוד ריב

קידושי ביאה ח״ז עמוד רנח

קידושי תרמית ח״ה עמוד רט

קידש אשה באיסורי הנאה ח"א עמוד צ

קידוש אישה בטבעת של כסף וסבורה היתה שהיא של זהב ח"ז עמוד רצד

ראיית והרגשת המקדש והמתקדש בעדים ח״ה עמוד רה

שאלה בענין קידושין במסיבה ח״ז עמוד שמז

שנמצא א׳ מהעדים קרוב או פסול ח״ה עמוד ריח

קים לי נגד פסק בית דין

ח״ד עמוד מט

קירוב מימת הבהמה והעוף

טעם האיסור לאחר השחיטה ח״ט עמוד סה

קירוב מיתת עובר במעי אמו שמתה

אם חייב בנטילת נשמה ח״ט עמוד רכב

בדין אם עושה בשבת ח״ט עמוד רכב

קלא דלא פסיק בשו״ב

ח״ב עמוד ב

קלטת

הזכרת שם שמים בקלטת ח׳׳ט עמוד יט

עדות גראמופונית או קולנועית ח״ד עמוד עד

קליפה או קדירת מקום שכתוב בו שם השם

ח״ו עמוד ט

קלף

עיבודו ע״י מכונות לצורך סת״ם ח״ט עמוד קסד

קם דינא

ח״ד עמוד מא

קמח

דינו לענין חמץ ח״ח עמוד צט

קני על מנת להקנות לאחרים

ח״ד עמוד קכב

קנין

אסמכתא במקח שבין ישראל לגוי ח״ו עמוד פז

דרכי הקנאה במטלטלין ח״ו עמוד פב

היבם בנכסי אחיו המת ח״ח עמוד שפב

הנעשה באיסור ח״ד עמוד קנו

כסף במטלטלין ח״ו עמוד פו

מדינא דמלכותא ח״ו עמוד פו

סטומתא ח״ו עמוד פה

קנין אגב ח״ד עמוד קפז

שכיב מרע בשבת ח״א עמוד רל

קנס

לדידיה קנסו ולא לבנו ח״א עמוד רא
על הטלת מום בבכור לאוסרו גם לאחרים ח״א עמוד רג

קראים

עניין הקראים ח״ה עמוד לז

קבלת גרים מבני הקראים ח״ב עמוד רכב, רכו

קרבן פסח

לענין קטן שהגדיל ביו שני הפסחים ח״ט עמוד לה

סדר אכילתו עם הכורך והטיבולים ח״ח עמוד קד

קרח

באיזה אופן מותר לשבור או לרסק ח״ח עמוד פט

בדין טלטול שברי קרח ששברם בשבת ח״ח עמוד צ

בדין כשרות מקוה אם הוכנס לתוכו ללא המשכה ח״ט עמוד קמד

המסתו בתוך המים בשבת ח״ח עמוד צ

חלוקה בשבת לאלו ששילמו מערב שבת, אם יש איסור טלטול ח״ח עמוד פט

קריאה בתורה לקטנים

ח״ג עמוד ריג

קריאת איש ששמו שלום בבית המרחץ

ח״ג עמוד יז

קריאת השם בתינוק שאין לו יחוס אב

ח״ב עמוד קסו

קריאת התורה

אם טוב להפסיק בקריאת עולים בין ויושע לאז ישיר ח״ג עמוד קסב

בימים טובים ח״ג עמוד ריג

במנחה של שבת ח״ג עמוד ריג

בעשרה  ח״ג עמוד נד, ריד

בצבור, מקור התקנה  ח״ג עמוד ריג

בציבור, מדאורייתא או תקנת עזרא ח״ג עמוד מ ג

בשני וחמישי ח״ג עמוד ריג

בתענית שיש שבעה מתענים ח״ג עמוד ל

גזירת נכנסין ויוצאים ח״ג עמוד ריט

דקדוק הברת התנועות ומבטא האותיות בקריאת התורה    ח״א עמוד א

האם לעלות אדם שנשא אלמנת אחיו שהיתה לה בת ונולד לו ממנה בן ח״ז עמוד תקסד

הקדמת כהן קטן לקרוא בתורה  ח״ג עמוד מז

התחילו בעשרה ויצאו מקצתם ח״ג עמוד נז

חובת נשים לשמוע קריאת התורה  ח״ג עמוד ריד

להעלות קטנים ח״ג עמוד ריז

לצרף קטנים לעשרה ח״ג עמוד ריז

סדר חבור הפרשיות (לאחר הפסח) כשחל פסח בשבת ח״ג עמוד קס

עולה לתורת שטעה וברך באחרונה אשר בחר בנו ח״ג עמוד ריט

עולים נוספים בשבת ויום טוב ח״ג עמוד נב

צירוף קטן לעשרה לקריאת התורה  ח״ג עמוד לט

קריאת התורה בשבת ח׳׳ג עמוד ריג

קריאת קטעים מהפרשה והפטרה באנגלית ח״ג עמוד רכה

קריאת שמע 

דקדוק הברת התנועות ומבטא האותיות בקריאת שמע תפילה וקריאת התורה ח"א עמוד א

הקורא את שמע מדקדק באותיותיה ח״א עמוד ב

הקורא קריאת שמע של לילה אחרי עמוד השחר אם צריך להניח תפילין ח״ג סימן ד עמוד ט

זמנה ח״ג עמוד י

קורא בכל לשון צריך ליזהר מדברי שבוש שבאותו לשון ח״א עמוד ב

קרא ולא דקדק באותיותיה  ח״א עמוד א

קראה בכל לשון יצא ח״א עמוד ה

קריעה

ברכת דיין האמת בשעת הקריעה לכל אחד מהאבלים ח"ו עמוד קמח

שמחוייבין לקרוע על ברכת השם ח"א עמוד קעב

קרן קיימת לישראל

אם מותר לתת מעות מעשר לקופת קרן קיימת לישראל ח"ב עמוד קנט, קסא, ח"ג עמוד רל

קרע בגליון הספר תורה ח״א עמוד קע

קרקע

אינה נאסרת ח״א עמוד ז

אם אדם מיקרי קרקע ח׳׳א עמוד לה