ר

ראש חודש

בשבת ור"ח האם מזכיר ר״ח בברכות ההפטרה ח"ח עמוד עו

מדוע לא מברכים בו שהחיינו ח"ח עמוד נב

שליח צבור שטעה ולא הזכיר של ראש חדש בתפלת מוסף ח"ג עמוד קנה

רבנות

ירושת כתר הרבנות ח"ב עמוד קנו

רגלים לדבר ח"ה עמוד סב

רדיו

דין השומע ממנו דברים שבקדושה ח"ח עמוד מג

השמעת קול בשבת ח"א עמוד לח

עדות על ידי רדיו ח"ד עמוד עה

עניית אמן דרך הטלפון ח"ג עמוד צב

רוב ומעוט

אין הולכין אחרי הרוב כשאומרים שלא כהלכה ח"א עמוד ו

הלך אחר הרוב ח"א עמוד קפה

רובא וחזקה נגדה ח"ב עמוד נט

רודף ח"ד עמוד רכד

רוח רעה

האם שורה על הנמצאים בבית המקדש בלילה ח"ח עמוד ג

האם שורה על הנעור כל הלילה ח"ח עמוד ג

רוצה בקיומו בשאר איסורין ח"ג עמוד קסו

רוצח נפש אדם ח"ג עמוד לא

רחם

נשא אשה ונודע לו שלפני הנישואין נותחה והוסר חלק מרחמה ח"ז עמוד שעח

ריחא מילתא ח"ב עמוד מה

רמקול

איסור משום השמעת כלי שיר בשבת ח׳׳ט עמוד כג

השמעת שם ה׳ דרכו, אם אסור משום ברכה לבטלה ח״ט עמוד יז

השמעתו בבית הכנסת לענין ״בחוקותיהם לא תלכו״ ח״ט עמוד כא

לענין עניית ב״ה וב״ש ואמן על ברכה ממנו ח״ט עמוד כא

לענין שמיעת קול שופר ממנו ח״ט עמוד כג

שימוש בשבת ויום טוב ח״ט עמוד כב

רפואה ורופא

בדבר איסור במקום שאפשר לעשות הרפואה בהיתר ח״ב עמוד עז

בדין חולה שיש בו סכנה ח״ז עמוד לט

אומדנת הרופאים בענין פצוע דכא ח״ז עמוד ל

בדין שותה כוס עיקרים לרפואתו ח״ז עמוד לד

האומר לאשה שיש לה מכה שמוציאה דם ח״ב עמוד צח

הסתמכות על רופאים ח״ט עמוד קכו