ש

שבועה

בדין אדעתא דהכי לא נשבעתי ח״ז עמוד ג

ביטולה בקום ועשה ח״ז עמוד ד

השבעת העדים על עדות שבדבר עבירה ח״ד עמוד ס

כפייה על העדים לישבע על אמתת עדותם ח״ד עמוד סא

שבועת האלמנה לכתובתה, נדוניתא ונכסי מלוג ונכסי צאן ברזל ח״ז עמוד תיט

שבועת האלמנה נכסי מלוג ונכסי צאן ברזל ח״ז עמוד תכא

שבועת העדים על אמתת הגדתם ח״ד עמוד סג

שבועת הפועלים ח״ד עמוד קי

שביעית

איבוד תבואה בשביעית ח״ו עמוד קמד

באילני סרק ח״ו עמוד קמה

בקרקעות של הקדש ח״ו עמוד קל

בשדה הקדש בדק הבית והקדש צבורי ח״א עמוד רז

בשדה שותפים ישראלים ח״א עמוד רו

בשדה שישראל וגוי שותפים בו ח"א עמוד רה

הקוצץ כרמו או גפנו לשם סכוך ח"ו עמוד קמו

ושבת שתי שבתות ח"ו עמוד קכה

זימור בשאר אילנות ח"ו עמוד קמו

חובת אשה בהפקרת שדותיה בשביעית ח"ו עמוד קל, קמ

חיוב נשים במצות שביעית ח"ד עמוד קכ

חרישה לתקן הקרקע ח"ד עמוד רפח

כלל מלאכות האסורות בשביעית ח"ד עמוד רפז

כריכת ענפי הגפן בחוטים ח"ו עמוד קמז

נועל כרמו וסג שדהו בשביעית ח"ו עמוד קלא

עבודת ישראל עם גוי בשדה גוי בשביעית ח"ו עמוד קמ

פטור פירות שביעית מתרומה ומעשר ח"ו עמוד קלא

שדה שנחרשה בשביעית אי אסורה ללוקח ח"א עמוד רכ

שדות צבור אם נקראים שדך לאסור עבודת שביעית ח"ו עמוד קלז

שותפות גוי או ישראל בשדה שביעית ח"א עמוד רו

שביעית -איבוד תבואה ח"ו עמוד קמד

שבירת הכוס בשעת החופה ח"ה עמוד תמד

שביתה

אם הפועל משתמש באמצעי שביתה, אם רשאי בעל הבית לפטרו ח"ד עמוד רטו

ארגון הפועלים והכרזת שביתה ח"ד עמוד ריד

שבע ברכות

שתיה מכוס אחרי סעודה שלישית ח"ח עמוד מב

שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר ח"א עמוד יח

שבת

אין קורין פסוק על המכה ח"ג עמוד קיא

איסור בונה בנעילת דלת ע״י מוט ח"ג עמוד קיג

איסור בנית אוהל ע׳׳י וילון ח"ג עמוד קיז

איסור השמעת קול בשבת משום שמא יתקן כלי שיר ח"א עמוד לח

איסור מכירה במדה ח"ג עמוד קו

בישול בתנור חשמלי שמופעל ע״י שעון שבת ח״ג עמוד פט

האם מותר להשתמש במים שהוחמו ע״י הסקה מרכזית ח״ג עמוד קכ

הדלקת נר שבת בחשמל ח״ג עמוד פח, צה

הטלת מים צוננין לאמבטיא או לכלי ראשון לצורך חולה שאין בו סכנה ח״ג עמוד קכב

חלוקת חלב בשבת ח״ג עמוד קה

טלטול מטריה ח״ג עמוד קי

לימוד מלאכת שוחט ובודק לאנשים מחללי שבת ח״ב עמוד א

לשבור עוגות שעליהם אותיות בשבת ח״ו עמוד יד

מי שיש לו שתי ערלות, אם מותר לפרוע העור השני בשבת ח״ג עמוד קכו

מי שעשה התחלת השבת במקום שיתאחר שקיעת השמש ועבר בספינה למקום רחוק ששם מקדים שקיעת השמש ח״ג עמוד פ

מים שהוחמו ביום השבת ח״ג עמוד קכה

מלאכת יהודי שעושה אותה גוי על דעת עצמו ח״ג עמוד פב

מעביר ד׳ אמות ברשות הרבים ח״ג עמוד קמא

מצות הדלקת נר שבת ח״ג עמוד צד

נסיעה בטראמווי בשבת ויו״ט ח״ג עמוד קי

נסיעה בקרונות קיטוריות או חשמליות שמונעות ע״י גוי ח״ג עמוד פז

פתיחת המאורר בשבת ח״ג עמוד צח

פתיחת ספר בשבת שכתובים אותיות על ראשי הדפין ח״ו עמוד יד

קביעת זמן שבת ויום כיפור ביפן ח״ג עמוד עב

שימוש במקרר חשמלי ח״ג עמוד צט

שימוש בשבת ויו״ט במכשיר שמיעה ח׳׳ג עמוד צט

שימוש בשעון שבת ח״ג עמוד פו

שהויי מצוה ח"ה עמוד שפ

שו"ב

בנאמנות שו״ב מוסמכים ח״ט עמוד עט

דסני שומעניה בקלא דלא פסיק ח״ב עמוד ב

שוחט הממונה מהצבור שנטל קבלה ח״א עמוד צז

שוחט שנתגלה שאין לי כתב קבלה ח״ב עמוד א

שוטה כאומר מותר ח״ה עמוד קעג

שוטה שזינתה האם אסורה לבעלה ח״ד עמוד רעז, ח״ה עמוד יג

שויתא אנפשה חתיכא דאסורא

באשה המוחזקת כיהודיה וטוענת שאמה גויה ח״ט עמוד קס

נגד הכחשת עדים ח״ה עמוד שמא

שומן הלב דבוק ללב ח״א עמוד קכג

שומר שמסר לשומר ח״ד עמוד ריט

שומרת יבם

שנשאה לזר ומת ח״ו עמוד קצז

שתפסה כתובתה ח״ה עמוד שעג

שופר

בדין התוקע בשופר במקום הרחב ח״ח עמוד קל

שמיעת קול שופר מרמקול ח״ט עמוד כג

שור מועד ח״ד עמוד רצב, שב

שותפות

בין יהודי לגוי, באיזה אופן מותר ליהודי ליהנות מהרווחים ח״ח עמוד סב

חלוקת שותפות שבין ישראל שומרי דת וחילוניים ח״ד עמוד רסח

עם גוי, בדין עשיית מלאכה בשבת ח״ח עמוד סא

שותף שמכר קודם חלוקה ח״ד עמוד קפה

חלוקת השותפות בשותפים שנתנו לכיס זה מנה וזה מאתים ח״ד עמוד קנ

שותפים

שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים והפסידו הכל ח״ד עמוד קנ

שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים ופרשו לחלק בשוה ח״ד עמוד קנא

שותפים ח״ד עמוד קמב, קמו

שחיטה

הרדמה חשמלית קודם השחיטה ח"א עמוד קו

שחיטה ובדיקה

תלמידים שלמדו מלאכת שחיטה ובדיקה אצל שוחט שנתגלה שאין לו כתב קבלה ח"ב עמוד א

שחיטה וטריפות

בענין חילוקי הדעות והמנהגים בהם ח"ט עמוד מא

שחיטת אוכל נבלות להכעיס ח"ב עמוד ה

שחיטת בהמה מסוכנת ח"א עמוד קד

שחיטת מסוכנת ביו״ט ח"א עמוד קד

שחיטת נכרי ח"ב עמוד ה

שחיטת נכרי ואוכל נבילות להכעיס ח"ב עמוד ד

שחפת

אכילת בשר חזיר למוכי שחפת ח"ב עמוד עג

שחרור עבדים ח"ו עמוד נב

שטף נהר זיתיו ונתנם לתוך שדה חבירו ח"א עמוד קפא

שטף נהר זיתיו ושתלן אם בגושיהן אם בסלע ח"א עמוד קפט

שטר בקנין מטלטלין ח"ו עמוד פב

שטר התחייבות או תנאי לקנין מטלטלין ח"ו עמוד פג

שטר מכירה לעכו״ם להפקיע קדושת בכורה ח"ו עמוד פא

שטר מתנה שכתוב בו שתי לשונות הולכין אחר לשון המועיל ח"ד עמוד רז

שטרי מניות ח"ד עמוד קפח

שידוכין אי הוו כעסוקין באותו ענין ח"ה עמוד רכו

שימוש בדמי ביהכ״נ המכור ח"א עמוד יח

שימוש בקרקע ביהכ״נ אחרי מכירתו ח"א עמוד יח

שינוי המנהג בהברת האותיות והתנועות ח"א עמוד ד

שינוי צורת הכתב בסת״ם שבין מנהג אשכנזים וספרדים ח"א עמוד קסט

שינויי המבטאים שבין האשכנזים והספרדים ח"א עמוד א-ד

שינת עראי

האם צריך אחריה נטילת ידים ח"ג עמוד ד

שכיר אחר זמנו ותבעו תוך זמנו ח"ד עמוד קיב

שכירות

משכיר בית לשנה ונתעברה השנה ח"א עמוד קמח

שכירות חצר מגוי בשבת ח"ט עמוד לד

שכירות פועלים ח"ד עמוד ריב

שכם

חיוב אנשי שכם במיתה ח"ט עמוד ריד

שכר בית לי״ב חודש בא״י נעשה כבני א״י ח"ג עמוד קפד

שכר העבודה ח"ד עמוד רטז

שלהבת ע״ז לענין ברכה ח"א עמוד פט

שליח ציבור

אין מעבירים לפני התיבה לא חיפנים ולא בישנים ח"א עמוד ד, ו

האם יוצא ידי חובה כשמתפלל י״ח בקול רם ח"ח עמוד נה

המתנת ש״ץ למי שהוא מן הציבור לחזרת התפילה ח"ג עמוד כב

העובר לפני התבה ח"ג עמוד ריא

העובר לפני התיבה אם אפשר שיהיא קטן ח"ג עמוד רטו

העוברים לפני התיבה בר״ה ויוה״כ ח"ג עמוד ריז

כהן, האם ישא כפיו וכיצד יטול ידיו ח"ח עמוד כא

לאמר מוסף רק פעם אחת בקול רם ח״ג עמוד כא

למצוץ ממתק ללחלח גרונו ביו״כ ח״ג עמוד לג

שאמר במוסף יוה״כ את מוספי יוה״כ, אם מחזירים אותו ח״ג עמוד קצו, קצח

שטעה ולא הזכיר יעלה ויבוא ונזכר אחרי שים שלום וחזר לרצה, אם חייבים הכהנים לישא שוב כפיהם ח״ג עמוד קנג

שטעה ולא הזכיר של ראש חדש בתפלת מוסף ח״ג עמוד קנה

תפילת הש״ץ צריכה להיות ברורה ומדויקת ח״א עמוד ג

שליחות

בהקדש, באיזה אופן מהניא ח״ט עמוד רכא

בחליצה ח״ה עמוד תו

במילה ופדיון הבן ח׳׳ה עמוד תכ

במעשה המצוות ח״ה עמוד תיח

במצוה שבגוף ומצות תפילה ח״ב עמוד קפג

במצוות אמירה ח״ה עמוד תכד

במצוות הצריכות כוונה ח״ה עמוד תכא

במצוות מעמדיות ח״ה עמוד תכז

במצוות עונשין וכפרה ח״ה עמוד תל

במצוות שבגופו ובמצוות שעל גופו ח׳׳ה עמוד תיט

במצוות שדרושה בהן מחשבת הלב ח״ה עמוד תכב

במצות פדיון בכור ח״א עמוד קצז

לביטול חמץ ח׳׳ה עמוד תכב

למצוות כסוי הדם ח״ב עמוד קפב

למצות מילה ח״ב עמוד קפא

לשבועה והקדש ח״ה עמוד תכו

מילי לא ממסרן לשליח ח״ה עמוד תכד

שלוחו של אדם כמותו ח״א עמוד קצז

אין שליח לדבר עבירה ח״ד עמוד רכט

שליח בקידושין, בדין שליח עושה שליח ח״ז עמוד שז

שליח גיטין שמינה שליח במקומו ח״ז עמוד תקט

שליח היחיד ושליח צבור ח״ב עמוד קפד

שליח לדבר עבירה ח"ד עמוד רצא

שם

קריאת שמות לבנים מתגיירים שאבותיהם כבר התגיירו ח״ב עמוד רז

שם שנשתקע ח״ה עמוד רנג

שמות בני אדם שנקראים בשמו של הקב״ה ח״ג עמוד יח

שנכתב בכתובה אי חשיב נשתקע ח״ה עמוד רנז

שם ה'

בסידורים, כיצד ראוי להדפיס ח״ח עמוד ה

בצירוף שם אדנות, רק עבור המכוונים ולא סתם לכולם ח״ח עמוד ו

דברי המקובלים להרחיב שם ה׳ נאמרו לכוונה ולא לכתיבה ח״ח עמוד ו

החידוש להרחיב ולהכניס בה׳ אחרונה שם אדנות, והמקור לכך ח״ח עמוד ו

יש להדפיס ככתוב בספרי תורה בלי לשנות ח״ח עמוד ז

ע״י גרמופון או קול־נוע ח״א עמוד כ, לח

שמות הקדושים שלא נכתבו באמירה או בכוונה של קדושת השם ח״ו עמוד יא

שמא יתקן כלי שיר ח״ג עמוד קמ, קעב

שמחת תורה

האם מותר להפסיק לפני קריאת בראשית ח״ג עמוד נב

שמיטה

בחילוק בין דין חלה לשביעית ח״ט עמוד קפב

דין ירושלים במצוה זו ח״ט עמוד קעט

מתי הוחל קיום המצוה ח״ט עמוד קעט

שמיטת כספים ח״ו עמוד קכט

שמן עכו״ם ח"ג עמוד קעה, ח"ט עמוד צא

שמשיה

אם מותר לפתוח ולסגור בשבת ח״א עמוד לו

שנה מעוברת

הנולד באדר בשנה פשוטה ומלאו לו י"ג שנה בשנה מעוברת ח"ג עמוד ט

משכיר בית לשנה ונתעברה השנה ח"א עמוד קמח

נדר לשנה ונתעברה השנה ח"א עמוד קמו

שני ימים טובים ח״ג עמוד קעג

שני ימים טובים של גלויות

לבני חו"ל הנמצאים בארץ ישראל ח"ג עמוד קפג

לגרים בעזה ח"ג עמוד קפה

שכר בית לי"ב חודש בא"י נעשה כבני א"י ח"ג עמוד קפד

שנים האמורים בקטן ח״א עמוד פא

שנים שעשאוה ח״ג עמוד קל

שנת היובל ח״ו עמוד קכט

שעון

החילוק בין טמון בכיס לקשור על היד ח"ח עמוד פב

קבוע בשלשלת של זהב ותלוי על חזהו ח"ח עמוד פא

שעון יד אם חשוב תכשיט או כלי לענין הוצאתו לרשות הרבים ח"ח עמוד פא

שעון מעורר ושעון שבת, החילוק ביניהם ח"ח עמוד סה

שעון שבת ח"ח עמוד סד, סה

שעות נוספות

במקום שיש הכרח לעבוד שעות נוספות, אם ישנה לפועל זכות לדרוש תוספת שכר ח"ד עמוד רטו

שעת הדחק

יחיד כנגד רבים באיסור תורה בשעת הדחק ח"א עמוד לג

שקלים בזמן הזה ח"ד עמוד רסג

שקמה הוא אילן מאכל ח"ו עמוד קמה

שרטוט פסוקי התורה ח"ו עמוד לו

שתוקי

ברוב כשרים אצלה ח"ה עמוד ל

בתרי רובין כשרים ח"ה עמוד לא

שתיה הכלל אכילה ח"א עמוד מט