ת

תבוסת המת ח״א עמוד ריט, ח״ו עמוד קסו

תגין

אי מגוף האות הן ח"א עמוד קסד

זיונים ותגין שבשעטנז גץ ח"א עמוד קסב

שלא כסדרן ח"א עמוד קסב

שלא נוגעין בגוף האות ח"א עמוד קסו

תה

עירוי מים רותחים על התה בשבת ח"ב עמוד קסד

תהלים

לומר באנגלית ח"ג עמוד רכה

תוכחה

אמצעי הכפיה ח"ד עמוד רנ

גורמי התוכחה ח"ד עמוד רמו

חובת התוכחה ח"ד עמוד רמז

עיקר מצות תוכחה ח"ד עמוד רמו

שיעור התוכחה והמחאה ח"ד עמוד רמט

תולעים

בדין שנמצאו בדגים ח"ט עמוד פ

בדיקת כרובים כבושים מתולעים ח"ב עמוד לד

הגדלים במחובר ח״ב עמוד לד

הגדלים בפירות תלושים ח״ב עמוד לה

תוספת שבת,יו"ט ויוה"כ

אם הוא דאורייתא ח"א עמוד פב

חיוב הנשים בתוספת שבת יו״ט ויוהכ״פ ח"א עמוד פב

תוספת היום אי חשיב כיומו ח"א עמוד פ

תוספת יוה״כ ח"א עמוד פב, ח"ג עמוד קצג, קצד

תוספת יו״ט לנשים ח"א עמוד פג

תוספת ענוי מעטו התורה מעונש ח"א עמוד פג

תוספת שבת ויוהכ״פ לקטן שהגדיל בו ביום ח"א עמוד פא

תורה

האומר כל התורה מן השמים חוץ מדקדוק אחד ח"א עמוד ג

תותים הגדלים בסנה, מה מברכים עליהם ח"ו עמוד נז, נח

תחלתה באונס וסופה ברצון ח"ה עמוד ס

תינוק שנשבה לבין הגויים ח"ה עמוד קסג

תירס, דינו בכלאי הכרם ח"ו עמוד סד

תל אביב

האם אפשר להתיר ניקוי רחובותיה בשבת ע״י גוי ח"ח עמוד נח

החדשה עברו עליה שלש תקופות ח"ה עמוד רסא

כתיבת שם העיר בגט הנכתב בתל אביב ח"ה עמוד רסא

קריאת המגילה בה ח"ג עמוד רו

תלמוד תורה לתשב״ר ח"ד עמוד רסז

תלמיד חכם

אי דנין דין ת״ח בזה״ז ח"א עמוד צז

התנהגותו בכמה דינים ח"ג עמוד כה

כיבוד תלמידי חכמים ח"ב עמוד קמ

למחול על כבודו ח"ג עמוד כז

פטור תלמידי חכמים ממסי צדקה ח"ב עמוד קנא

פטור תלמידי חכמים ממסים ח״ב עמוד קמג, קמח

פטור תלמידי חכמים ממסים מדין מנהג ח״ב עמוד קמח

שאומר דבר הלכה אין מזיחין אותו ח״א עמוד קז

שהוא מזרע הלוים, אם רשאי להשתמט מיציקת מים על ידי הכהנים לנשיאת כפים ח״ג עמוד כד

תנאי

בקידושין שיתבטלו במקרה של המרת הדת או גר שחזר לסורו ח״ה עמוד קמג

בקידושין שהוא לטובת האשה ח"ה עמוד קסא

דע״מ שלא ימחה אבא לזמן ידוע ח״ה עמוד קס

שלא תזדקק ליבום ח״ה עמוד קמא

תספורת

בימי בין המצרים ח"ט עמוד מא

בימי העומר ח"ד עמוד רמא

בתוך שלושים לאבילות ח"ו עמוד קצט

תענית

קריאת התורה בשבעה מתענים ח״ג עמוד ל

תערובות

דבר שנפסל באכילה בעיניה וראוי לאוכלו ע״י תערובות ח"א עמוד נ

כף בלועה מאיסור שתחבה פעמיים בקדירה ח"ט עמוד עד

נודע התערובות קודם שנתבטל כיון שנקרא עליו שם היתר אינו חוזר ונאסר ח"א עמוד קכז

תחב כף חולבת ב״פ ח"א עמוד קכט

איסור ברוב היתר ח"ד עמוד מז

חשש לתערובת דבר איסור ח"ט עמוד צב

תערובת איסור, אם לסמוך על בדיקה כימית לאסור או להתיר ח"ט עמוד צב, קכה

תעשה ולא מן העשוי ח״ד עמוד רסו

תפוחי אדמה דינם בכלאי הכרם ח״ו עמוד סא, סג\

תפילה

אי מותר לבטל הנוסח מאשכנזים לספרדים ח"א עמוד ה

אם מותר לחזן לומר עמידה של ערבית בקול רם ח"ח עמוד נד

אמירת ויכולו מעומד ח"ו עמוד רכט

בבית הקברות ח"ו עמוד כו

בשעת צרה ח"ו עמוד כו

דקדוק הברת התנועות ומבטא האותיות בקריאת שמע, תפילה וקריאת התורה ח"א עמוד א

האם אפשר להתפלל יחפים ח"ג עמוד קיא

הפסקה בין סוף הזמירות לנשמת ח"ג עמוד רכד

זמן תפילת ערבית בערב שבת ח"ג עמוד רכד

לאמר או״א רצה נא במנוחתנו במועד שחל בשבת ח"ט עמוד לד

מדוע לא תקנו בתפילת ערבית חזרת הש״ץ ח"ח עמוד נג

מועילה לנפש מת יותר מקדיש ח"א עמוד ט

מנחה של שבת, האם אומרים צדקתך בבית האבל ח"ח עמוד נו

תפילות אבות תקנום ח"ג עמוד רכד

תפילת הדרך, האם שלוחי מצוה צריכים לאומרה ח"ח עמוד טו

תפילת הש״ץ צריכה להיות ברורה ומדויקת ח"א עמוד ג

תפילת מוסף בחזרת השליח צבור רק פעם אחת בקול רם ח"ג עמוד כא

תפילת מנחה לפני סדור החתונה בבית כנסת ח"ג עמוד רכה

תפילת שחרית בעמוד השחר ח"ג עמוד יד

תפילין

אין לשנות מנהג הברכות ח"ח עמוד יב

איסור הנחת תפילין ביום ראשון של אבילות ח"ו עמוד ר

בחול המועד ח"ד עמוד רמא

ברכה אחת או שתיים ובהפסיק ח"ו עמוד קכ

ברכות התפילין, המקור והטעם לספרדים ואשכנזים ח"ח עמוד יא

הנחת תפילין למי שבא אצל גדול הבית ביום השביעי של אבילות ח"ו עמוד ר

הנחת תפילין של יד מיושב או מעומד ח"ט עמוד לט

הקורא קריאת שמע של לילה אחרי עמוד השחר, אם צריך להניח תפילין ח"ג עמוד ט

לשם יחוד ח״ג עמוד ח

מה דינם בכתב אות טי״ת ללא חרטום ח׳׳ט עמוד ס

של מת, מה דינם ח׳׳ט עמוד קפט

תקון הטל ותקון הגשם ח״ג עמוד כ

תקיעת שופר

האם מותר לאנשי הצבא לצאת חוץ לתחום כדי לשמוע ח״ח עמוד קכו

עשרה קולות אחרונים של תקיעת שופר ח״ג עמוד רכה

תוקע לשיר ח״א עמוד עט

תוקע שמסופק אם ישמעו קולו ח״א עמוד עט

שמיעת קול שופר ע״י טלפון או רדיו ח״א עמוד עט

ששומעים חוץ לבית הכנסת ח״א עמוד עט

תקנה

בנוגע למפטיר ח״ג עמוד ריב

כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון ח״א עמוד מח

שלא תהא קלה בעיניו להוציאה ח״ה עמוד קסד

שמשום סייג וגדר אפילו בית דין גדול אינו יכול להתירה ח״א עמוד מא

שנעשתה לסייג ופרישות מצינן להתירה לחיי שעה במקום דוחק ח״א עמוד מב

תקנות הגאונים הן כעין תקנות התלמוד ח״א עמוד מח

תקנות חז״ל מתי אפשר לבטלן ח״א עמוד לט, מ

תקנות חכמים לסייג ח״א עמוד לט

תקנת ציבור משום גדר לרבים וסייג לדבר מצוה ח״ז עמוד סב

תקנתא לא עבידינן לא לסייג מאיסור כרת ולא משום חשש ביטול מ"ע ח״א עמוד מו

תקנה עגונות ח״ה עמוד קמה, קמח

תקנה שיוצאת ממנה תקלה ח״ה עמוד קמט

תקנת עזרא לקרוא התורה ח״ג עמוד ריג

תקרובת ע״ז

איסור באכילת כל שהוא ח״ט עמוד פז

תרגום אונקלוס ח"ג עמוד רכה

תרומות ומעשרות

בדין מצות הפרשת ונתינת תרומות ומעשרות ח"ו עמוד קכ

ברכה על תרומות ומעשרות ח"ד עמוד רנב

דגון גוי לענין תרומה ומעשר ח"ד עמוד קכד

הערמה לפטור מתרומה ומעשר ח"ד עמוד קכה

זיתי כבש שקנאן ישראל ונכבשו על ידו ח"ו עמוד קי

חיוב תרומות ומעשרות בפירות נכסי הנכרים שברחו מן הארץ ח"ו עמוד רטז

פטור לוקח בתרומות ומעשרות ח"ו עמוד קטו

פטור פירות שביעית מתרומה ומעשר ח"ו עמוד קלא

פירות הארץ שיצאו לחו״ל לענין תרומות ומעשרות ח"ו עמוד קיד

פירות חוץ לארץ שנכנסו לארץ לענין חלה ותרומות ומעשרות ח"ו עמוד קיג

תרומות ומעשרות ושביעית בזמן הזה ח"א עמוד קפז

תרי בועי דסמיכי ח"א עמוד קיה

מרי קולי דסתרי הדדי ח"ג עמוד יד

מרי קלי מחד גברא ח"א עמוד עט

תרשיש ח"ה עמוד ה

תרתי דסתרי ח"ג עמוד יד

תשובה

כהן שנשא גיורת וילד ממנה בנים ורוצה לחזור בתשובה אחר מיתתה ח"ב עמוד קצג

תשעה באב

אמירת הקינות למרות הקמת מדינת ישראל ח"ח עמוד קכה

בדין ברית מילה או פדיון שנעשה בו ח"ח עמוד קכג

בדין קינות שעתה יש לקצר בהן ח"ח עמוד קכה

הליכה לבית הקברות בט׳ באב ח"ו עמוד כז

אבד זכרו ונשתכח שמו ח"ה עמוד צג