אורח חיים

השמטה- הפקר ומתנה בשבת ויו"ט

השמטות – או׳׳ח סי׳ רנ״ב – רס״ה – מאור וחימום תבשילים בשבת בתנור חשמלי שהוכן מער"ש ע"י שעון אוטומטי:

מתנה בשבת ויום טוב

סימן א' או"ח- שינויי ההברות והמבטאים בשפתינו הקדושה בכל קריאה של חובה ומצוה

סימן ב' או"ח- קדיש יתום

סימן ג' או"ח- מדיני בית הכנסת

סימן ד' או"ח -דיני ביה"כ

סימן ה' או"ח- בדין הזכרת ש״ש בגרמופון

סימן ו' או"ח- ברכת האילנות ביומי דניסן

סימן ז' או"ח- הדלקת נר שבת או חנוכה בחשמל

סימן ח' או"ח- שאלה: אם מותר לברך ברכת הנר במוצ״ש ויוה״כ על אור חשמלי.

סימן ט' או"ח- בדין נסיעה בקרונות קיטוריות או חשמליות בשבת.

סימן טו' או"ח- תשובת הרב הגאון הראש״ל ר׳ חיים משה אלישר ז״ל בענין קטניות

סימן טז' או"ח- בענין הנ״ל קטניות

סימן י' או"ח- חליבת בהמות בשבת

סימן יא' או"ח- שנית בענין הנ״ל בדין חליבה בשבת

סימן יב' או"ח- פתיחת השמשיה או המטריה בשבת או ביום טוב

סימן יג' או"ח- בדין השמעת קול בשבת על ידי גראמופון טיליפון וראדיו

סימן יד' או"ח- בדין אכילת קטניות בפסח במקום דוחק גדול.

סימן יז' או"ח- בדין יין שרף העשוי ממיני קטניות.

סימן יח' או"ח- בענין הנ״ל.

סימן יט' או"ח- בדין כבוי מאור החשמל ומכונת הבישול.