יורה דעה

השמטה- איסור סחורה בדברים האסורים

השמטות – לאו״ח סי׳ שי״ח- אם מותר להשתמש במעלית חשמלית בשבת ע"י לא יהודי ששכור לכך מצד בעה"ב

סימן א' יו"ד- המום הבהמה בכח חשמלי לפני שחיטתה

סימן ב' יו"ד- קוץ בושט; רמש או נמלה בעור הושט

סימן ג' יו"ד- מכתי"ק א"א ז"ל: בועה גדולה ע"ג הריאה במיצר החזה, ובועה וסירכא לדו"ץ

סימן ד' יו"ד- סירכא למקום שאין הנקב פוסל בו ולא בצבצה הריאה אבל יצא דם תחתיה:

סימן ה' יו"ד- בהמה שראוי להכשירה בהפ״מ ונודע הספק אחר שנאכלה רובה

סימן ו' יו"ד- בשר ששהה בחדר המקרר שלשה ימים ויותר אם מותר במליחה.

סימן ז' יו"ד- שמנת מחלב שחלבו גוי; איסור גבינה וחמאה מחלב שחלבו גוי

סימן ח' יו"ד- דבר חריף שנתבשל בקדרה בת יומא

סימן ט' יו"ד- אשה רואה דם מחמת תשמיש: מראות דם באישה ובקנה

סימן טו' יו"ד- צורת אות יו״ד

סימן טז' יו"ד- זיון האותיות בתגין בס"ת תפילין ומזוזות שבין מנהג הספרדים למנהגי האשכנזים

סימן י' יו"ד- הנודר לשנה ונתעברה השנה:

סימן יא' יו"ד- אין לשנות מצדקה לצדקה

סימן יב' יו"ד- תאומים שמת אחד מהם בתוך שמונה ללידתו, אם למול את השני בשמיני

סימן יג' יו"ד- טבילת גיורת שלא במעמד בית דין

סימן יד' יו"ד- גיורת שנשאת לישראל בגיותה:

סימן יז' יו"ד- שנויי הכתב בסת״ם בין מנהג הספרדים לאשכנזים

סימן יח' יו"ד- ס״ת שנקרע קרע גדול אם ראוי להכשירו על ידי תפירה או דבק

סימן יט' יו"ד- בדין רואה ס״ת שנפל לארץ או שנשרף

סימן כ' יו"ד- שתילים שנעקרו ממקומם ונטעו במק״א בתוך שנות ערלה

סימן כא' יו"ד- איסור ערלה בזה"ז

סימן כב' יו"ד- שלישית בענין ערלה

סימן כג' יו"ד- תשובת הרב הגאון המפורסם כמוהר״ר יצחק יעקב וכטפויגל שליט״א בענין ערלה בזה"ז

סימן כד' יו"ד- כלאי אילנות

סימן כה' יו"ד- פדיון הבן

סימן כו' יו"ד- צורם אוזן בבכור כדי להתירו במומו:

סימן כז' יו"ד- שדה השותפות בדין שביעית

סימן כח' יו"ד- נתוח גוף מת לצורך לימוד חכמת הרפואה

סימן כט' יו"ד- בעניין הנ"ל (נתוח גוף המת)

סימן ל' יו"ד- איסור פנוי עצמות מת