שות משפטי עוזיאל חלק ב

סימן א' יורה דעה- א. תלמידים שלמדו מלאכת שחיטה ובדיקה אצל שוחט שנתגלה שאין לו כתב קבלה. ב. לימוד מלאכת שוחט ובודק לאנשים מחללי שבת מתוך הכרח של פרנסה

סימן ב' יורה דעה- שחיטת נכרי ואוכל נבילות להכעיס

סימן ג' יורה דעה- בהמה המסתכנת בצבית בטנה ואין לה תקנה להצילה ממות אלא בנקיבת הכרס בסכין מיוחד

סימן ד' יורה דעה

סימן ה' יורה דעה- קרום הטחול בצדו הדק אי סותם נקב הכרס

סימן ו' יורה דעה- בירור הלכה בדין נקור חוטי דכפלא

סימן ז' יורה דעה- מליחת בשר במלח מזוקק משני חמרים חריפים

סימן ח' יורה דעה- מליחת הבשר בסוכר

סימן ט' יורה דעה- מליחת הבשר בסוכר

סימן טו' יורה דעה- סחורה בדגים טמאים הניצודים יחד עם דגים טהורים

סימן טז' יורה דעה- בדין איסור הסתכלות בצלמים

סימן י' יורה דעה- בדיקת כרובים כבושים מתולעים

סימן יא' יורה דעה- בשר שלא נמלח שנפל לתוך קדירה שמבשלין בה בשר כשר ונשפך ממנה ואין ידוע אם היה בה ששים

סימן יב' יורה דעה- דין חצי שיעור אסור מן התורה

סימן יג' יורה דעה- בסוגיא דריחא מילתא

סימן יד' יורה דעה- ישראל שקנה חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו ועשאו גבינה

סימן יז' יורה דעה- איסור סחורה בצלמים

סימן יח' יורה דעה- בדין מנורה של שבעה קנים

סימן יט' יורה דעה- מסחר בסכיני גילוח

סימן כ' יורה דעה- אכילת בשר חזיר למוכי שחפת

סימן כא' יורה דעה- הזיות האסורות משום דרכי האמורי

סימן כב' יורה דעה- הקמת מצבת זכרון בבית הקברות לזכר קדושים

סימן כג' יורה דעה- גלוח הזקן במכונת גלוח

סימן כד' יורה דעה- גלוח הזקן על ידי משחה

סימן כה' יורה דעה- גדר אסור לאו דלא ילבש, ודין מרוח הפנים במשחה או במי קולוניא

סימן כו' יורה דעה- אשה שרואה דם מחמת מכה

סימן כז' יורה דעה- אשה מסולקת דמים והרופאים בודקים אותה באותו מקום באינסטרומנט אם מותרת אחר כך לבעלה

סימן כח' יורה דעה- כתמים שנמצאו בבגדים

סימן כט' יורה דעה- אם מותר לאשה חולה באזנה להשים אצבעה בתוך האוזן בשעת הטבילה

סימן ל' יורה דעה- טבעת באותו מקום אם חוצץ לטבילה

סימן לא' יורה דעה- טבעת באותו מקום אם חוצץ לטבילה

סימן לב' יורה דעה- מניקור ופדיקור לענין חציצה

סימן לג' יורה דעה- טבילה ע"י חפיפת שערות ראשה בידיה וע"י נקור הצפרנים בלבד

סימן לד' יורה דעה- מקוה טהרה על ידי קרח מלאכותי

סימן לה' יורה דעה- סתימת מקוה שנתקלקלה בתחתיתה ע"י ברז של מתכת המחובר לקרקע

סימן לו' יורה דעה- בן שקיבל מאביו ואמו פקודות מתנגדות אחת לרעותה

סימן לז' (ב) יורה דעה- כיבוד אב לאחר מותו

סימן לז' יורה דעה- בן שקיבל מאביו ואמו פקודות מתנגדות אחת לרעותה והאב תלמיד לבנו

סימן לח' יורה דעה- עשה דכיבוד תלמידי חכמים

סימן לט' יורה דעה- פיטור תלמידי חכמים ממסים

סימן מ' יורה דעה- פיטור תלמידי חכמים ממיסים (ב)

סימן מא' יורה דעה- פיטור תלמידי חכמים ממסי צדקה

סימן מב' יורה דעה- ירושה ברבנות

סימן מג' יורה דעה- אם מותר לתת מעות מעשר לקופת קרן קיימת לישראל

סימן מד' יורה דעה- אם מותר לתת מעות מעשר לקופת קרן קיימת לישראל (ב)

סימן מה' (ב) יורה דעה- א. מילת קטן שלא נפל טבורו עד יום השמיני ללידתו. ב. פריעת המילה אם צריכה להעשות בצפורן דוקא. ג. המציצה. ד. מילה לתינוק נכרי על ידי ישראל

סימן מה' יורה דעה- מילת ילד הנולד מבת ישראל ואביו אינו יהודי

סימן מו' יורה דעה- ראש קהלה שנודע שאינו מהול ולא מל את בנו

סימן מח' (ב) יורה דעה- א. מילה באמצעות מכונה. ב. מוהל שמת התינוק שמל

סימן מח' יורה דעה- בדין מי שמתו אחיו מחמת מילה

דף 1 מתוך 212