שו"ת משפטי עוזיאל חלק ז

סימן א-היתר חדר"ג ושבועה שלא לישא אחרת

סימן ב בא על פנויה ונתעברה וטוענת שהולד ממנו

סימן ג – הבא על הערוה והוליד ממנה ממזר

סימן ד – חובת האב במזונות בנו מן הנכרית*

סימן ה- אם יש לכוף לפצוע דכא לגרש את אשתו

סימן ו – אם מותר לסתום לאיש שבילי הזרע שלו לשם רפואה ואם מותר – אם יכול להמשיך נשואיו אחרי הסתימה

סימן ז – מי שנסתרס או נעקר על ידי אדם להתרפאות מחליו, אם נאסר לבוא בקהל

סימן ח – אם מותר להעלות את האשכים אצל העגלים, ולקשור את שקית האשכים למטה, כי זה יביא לידי נוון כח התולדה ובסופו לידי עקרות

סימן ט – סירוס עופות

סימן טו – בת ישראל שנאנסה אם נאסרה לכהן

סימן טז – בענין הנ"ל

סימן י – בענין הנ"ל

סימן יא – שד או רוח שבא על אשה אם נאסרת לבעלה כשהיא אשת כהן

סימן יב – אשת איש שנפרדה מבעלה בלי ג"פ, וישבה עם איש אחר, וילדה לפי דבריה אחרי עבור עשרה חדשים, מה דין הולד שנולד

סימן יג – א. מקום שתקנו שלא לקבל גרים, וקמו איזה חכמים ופרצו הגדר וקבלום, אי מהני הקבלה ב. דין הבחנה לישראלית הנשואה לגוי

סימן יד – בענין הנ"ל

סימן יז – עוד להנ"ל

סימן יח – גירות לשם נשואין וגויה הנשואה לכהן

סימן יט – בענין הנ"ל ובדין גרות קטנים ומילתן

סימן כ – גירות לנשי ובני ישראלים שאינם שומרי דת הרוצים לגייר נשותיהם הנכריות עם בניהם

סימן כא – גירות לנשים נכריות הנשואות לישראל, ובדין הבחנה והמתנת כ"ד חדש למינקת

סימן כב – בעניני גרות

סימן כג – אשת כהן שנחטפה על ידי ליסטים

סימן כד – גביית עדות שלא בפני בע"ד על קדושי אשה שנשאת כבר לאחר

סימן כה – בירור דיני הבחנה

סימן כו – דין הבחנה לישראלית הנשואה לגוי

סימן כז – בדין מניית חדשי הבחנה משעת כתיבת הגט או משעת נתינתו

סימן כח – בדין מינקת

סימן כט – בדין מינקת

סימן ל – בדין מינקת מזנה

סימן לא – א"א שנשאת לאחר

סימן לב – בדין כת הנקראים "בני ישראל" שבהודו

סימן לג – בענין עגונה

סימן לד – עגונות אשר בעליהן נפלו בגוש עציון

סימן לה – בענין עגונה

סימן לו – עגונים ועגונות מגיא ההריגה מהדור בגרמניה

סימן לז – בענין עגונה

סימן לח – בענין עגונה

סימן לט – בענין עגונה

סימן מ – בענין עגונה

סימן מא – בענין עגונה

סימן מב – בענין עגונה

סימן מג – ראוהו שנורה בכדור מות

סימן מד – בענין עגונה

סימן מה*- בענין הנ"ל תשובות הרב הראשי הגריא"ה הרצוג ז"ל

סימן מו – עוד בענין הנ"ל

סימן מז – בענין עגונה שערבים אמרו שהרגו את בעלה

סימן מח – נאמנות אשה לגירושיה מבעלה

סימן מט – בעל שקיבל מכתב דרך צלב האדום כי אשתו מתה