סימן ו' משא ומתן הלכתי בסוגיית איסור דם שבישלו

יו"ד סימן ס"ט וסימן פ"ז

כב ניסן תשי״ב

לכבוד

רב חביבאי דעסיק באורייתא תדירא

כמוהר״ר דוד דיין יצ״ו

 מלומדי ישיבת ״שערי ציון״

שלום וברכה ברוב חבה.

מכתבו מיום כ״ד אדר דנא, קראתי בעונג רב, ובו מצאתי ראיתי את שאהבה נפשי, חדו״ת בהלכה בדין דם שבשלו, ומאד שמח לבי בעיוני במאמרו זה אשר בו נשא ונתן בהלכה זו, בעיון מעמיק פלפול חריף, ובקיאות מקיפה בתלמודין ושיטות הפוסקים רוא״ח, והנני מקוה שעוד יגדל ויעלה ויהיה לברכה ולתפארת בתורתו ובתכונותיו הטובות ויקרות שיש בהן משום ׳ואהבת את ה׳ אלקיך׳ [דברים ו,ה], שיהיה שם שמים מתאהב על ידיך [יומא פו,א, וספרי על הפסוק בשינוי לשון].

ולאות חבה והוקרה, התפניתי מכל טרדותי, והנני כותב בקצרה, הרצאת סוגיא זאת לשיטותיה, וממנה ימצא כבודו את חות דעתי, במאמרו החשוב זה.

סוגית דם שבשלו

גרסינן בגמרא: ״אלא טעמא דמעטיה קרא לדם, הא לאו הכי הוה אמינא, דם ליבעי מלח, כיון דמלחיה נפיק ליה מתורת דם, דאמר זעירי א״ר חנינא: דם שבישלו אינו עובר עליו, ורב יהודה אמר זעירי: דם שמלחו אינו עובר עליו, וכו׳, מהו דתימא מישדא בה משהו למצוה בעלמא, קא משמע לן״ (מנחות כא.א).

בסוגיא זאת נאמרו שתי שיטות והן:

א.   שיטת רש״י דפירש: דם שבשלו, בין דחולין בין דקדשים ואכלו, אינו עובר עליו, דהא לא חייבה תורה אלא על הדם הראוי לכפרה, ודם קדשים משבשלו לא חזי למילתיה ונפק מתורת דם. מכאן דמ״ש: כיון דמלחיה נפיק ליה מתורת דם, היינו שיוצא מתורת איסור אכילת דם שבתורה, ולא משום בטול כח הדם על ידי האור, או המליחה, ולישנא דגמרא דאיק הכי דגרס: ״נפיק ליה מתורת דם״, ולא אמרה נפיק מכלל דם, מכלל זה למדנו: עיקר דין אסור כרת באכילת דם אינו משום עצם הדם, כדין נבילה וטריפה, אלא איסורו הוא משום שהוא ראוי לכפרה, וכן מוכח מדכתיב: ״וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם לעוף ולבהמה, כל נפש אשר תאכל כל דם ונכרתה הנפש ההיא מעמיה״ (ויקרא ז,כו-כז)*.

* ויותר ראוי היה להביא הפסוק: ״ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר… על כן אמרתי לבני ישראל כל נפש מכם לא תאכל דם״ [ויקרא יז,יא-יב].

מכאן מפורש יוצא שהחמירה תורה באסור דם שהוא בכרת יותר מכל מאכלות אסורות שהן באסור לאו, והיינו משום שהוא ראוי לכפרה.

ועוד גרסינן: ״יתיב רבא וקא אמר לה להא שמעתא (דזעירי) איתיביה אביי: הקפה את הדם ואכלו וכו׳ חייב, לא קשיא, כאן שהקפה באור, כאן שהקפה בחמה, באור לא הדר, בחמה הדר, בחמה נמי לימא הואיל ואידחי אידחי, דהא בעא רבי מני מרבי יוחנן: דם שקרש ואכלו מהו, אמר ליה: הואיל ונדחה ידחה, אשתיק, אמ״ל: דילמא כאן בחטאות החצוניות, כאן בחטאות הפנימיות״ (שם), פירש״י: ״בחמה, הדרא לכמות שהיה צלולה, לכך חייב. דם שקרש, קא ס״ד ואפילו דחולין. כאן בחטאות החיצוניות, הא דקתני הקפה את הדם בחמה ואכלו חייב, והוא הדין לשל חולין, הואיל והוא ראוי לכפרה בקדשים. והא דאמר זעירי אינו עובר עליו, בחטאות הפנימיות״.

מדבריו למדנו למסקנא דגמרא, דם שבשלו או שהקרישו ואכלו חייב, ומילתיה דזעירי, וכן מילתיה דרבי יוחנן, דם שקרש ואכלו פטור, משום דאידחי אידחי, הוא רק בחטאות הפנימיות, דכתיב בהם: ״וטבל… והזה״ [ויקרא ד,יז], ודם שנקרש לאו בר הזאה הוא, בהיותו קרוש, וכיון דאידחי אידחי גם אחרי שישוב להיות צלול.

ולשיטתו זאת כתב רש״י: ״הלב קורעו ומוציא את דמו, לא קרעו ־ אינו עובר עליו״ ־ להיות בכרת, ובמס׳ כריתות [כב.א] מוקים לה בלב עוף שאין בדמו כזית, אבל בבהמה ־ חייב כרת אם לא קרעו לאחר בשולו (חולין קט,א), וכן כתב: הקפה את הדם ואכלו חייב ־ הקרישו על גבי האור (חולין קכ,א).

(מכאן תיובתא למהרי״מ ז״ל [=שו"ת הרי״ם], דנמק טעם דם שבשלו שמותר מדאורייתא, משום דהבישול פוגם את הדם, והאוכל נהנה ממנו שלא כדרך הנאתו. והנה במשפטי עזיאל(יו״ד מהדו״ת סי׳ יא), תמהתי על דבריו אלה, ועתה אני מוסיף לתמוה מסוגיין דגמרא, דאמרינן ״כיון דאקפיה חשובי אחשבה״, ולפי זה הרי הוא כדרך הנאתו, ומכל שכן כשבשלו ודאי אחשוביה אחשביה, ואעפ״י כן אינו אסור אלא משום שהוא לכפרה, להתוס׳ פטור מכרת).

מדברי רש״י למדנו שלמסקנא דגמרא, לא נאמרו דברי זעירי בדם שבשלו, ולא דברי רבי יוחנן בדם שקרשו פטור, אלא בחטאות הפנימיות, אבל בחטאות החצוניות, והוא הדין לחולין, חייב משום שהוא ראוי לכפרה, דכתיב בהו: ״ולקח הכהן… ונתן״[ויקרא ד,כה, והאי בר לקיחה ונתינה הוא], הלכך בעודם קדושים ראוים לכפרה, ולא כדס״ד מעיקרא לפטור אפילו בחזר להיות צלול, מטעם דכיון דאידחי אידחי (ראה משפטי עזיאל, יו׳׳ד מהדו׳׳ת סי׳ יא ד״ה ויותר מזה).

ב. שיטת התוס׳. התוס׳ דחו פירש״י וכתבו: ״ולא נהירא, דאם כן בחטאות הפנימיות נמי, משמע לפירוש רש״י שאם בשלו צלול הואיל וראוי לטבילה והזאה יהא חייב עלה אם יאכלנו, ואין הסוגיא מוכיח הכי, דאמרינן לעיל כיון דמלחיה נפיק ליה מתורת דם, ולא יתחייב עליו, ועוד דרבא דידיה אמר אפילו בחטאות הפנימיות ואכלו חייב, ומשמע לפי׳ רש״י דרבא לית ליה דזעירי, ולעיל קאמר יתיב רבא וקאמר להא שמעתא, משמע דס״ל לרבא כזעירי. לכן נ״ל דבזעירי(דהיינו בבשלו באור) כולי עלמא לא פליגי ראינו עובר עליו, והא דמחלק הכא בין חטאות הפנימיות לחיצוניות, קאי אקפאו בחמה״ (מנחות כא,א תד״ה כאן).

 

ולע״ד נראה שאין בדברי התוספות לדחות דברי רש״י, דבאמת כל בשול באור או במלח, או אפילו בחמה מקפיא את הדם במדה זאת שאינו ראוי לטבילה והזאה, וכדאמרינן: באור לא הדר, בחמה הדר, וכדפירש״י הדרא לכמות שהיה צלולה. הא למדת דדם שהקפיאו בחמה, כל זמן שלא הדר למה שהיה, אינו ראוי לטבילה והזאה, ושפיר אמר בסוגיין: כיון דמלחיה נפיק מתורת דם, וכדכתב רש״י: מליח הרי הוא כרותח, הלכך בחטאות הפנימיות אינו חייב עליו, כיון דכפרתן היא בטבילה והזאה, והרוטב שבדם מבושל, הוא מוהל הדם ולא דם ממש, וכיון שכן לא מתקיימת בו הזאה וטבילה, הלכך האוכלו פטור, אבל בחטאות החיצוניות ובחולין, האוכל חייב לדברי הכל. ולישנא דגמרא ורבא דידיה אמר, מוכח כפירושו, דרבא יתיב ואמר שמעתא דזעירי להסביר ולפרש דבריו, אבל הוא דידיה אמר וחלק על דבריו.

ולעיקר הדין, מדברי התוס׳ למדנו: דם שבשלו באור או מלחו ואכלו, פטור לדברי הכל, והיינו משום שהמלח שורף את הדם, וכלישנא דגמרא: כיון דמלחיה אפקיה מתורת דם, רוצה לומר שהשתנה בגופו ובטעמו, וכן כתב הר״ן: וטעמא דדם שבשלו משום דכיון שנתבשל נפיק ליה מתורת דם, ודכוותה נמי מלחו, דכיון דמליח כרותח דצלי, הרי נשתנה ואינו עובר עליו (הר׳׳ן פרק כל הבשר ד״ה ההוא בר יונה), (ואף לדברי התוס' צריכים אנו לומר שטבעו של דם הוא שמשתנה מחמת האור, אבל כל שאר אסורים באכילה, אינם משתנים מחמת בשול או מליחה, ולא ע״י הקפאה אפילו בעודם קפואים). וכן כתב בשם הרמב״ן דטעמא(שאין המלח נאסר) לפי שהדם נשרף במלח (הר״ן שם ד״ה אין הבשר יוצא מידי דמו, ראה משפטי עזיאל שם סי׳ ח).

אולם גם לדעת התוס׳ והר״ן, אינם מתורצים דברי מהרי״מ, דחדש מדעתו טעם באוכלו שלא כדרך הנאתו, וכדכתבתי בעניי שם (סי׳ יא) ולעיל.

ולהלכה נראים דברי רש״י עיקר מסוגיא ערוכה דגמרא: תנן התם: הלב קורעו ומוציא וכו׳, א׳׳ר זירא אמר רב: לא שנו אלא בלב עוף, הואיל ואין בו כזית, אבל לב בהמה דיש בו כזית, אסור וחייבין עליו כרת [כריתות כב,א], וכן כתב רש״י במתניתין דהלב קורעו וכו׳, וזו היא ראיה אלימתא ומכרעת. התוס׳ דחו ראיה זאת וכתבו: ואי אפשר לומר כן, דבהדיא אמרינן דם שבשלו אינו עובר עליו אם אכלו, והא דמוקי לה בפרק דם שחיטה בלב עוף, משום דבכל ענין קתני מתניתין דאינו עובר עליו, בין חי ובין מבושל (חולין קט,א תד״ה הלב). וכן כתב הר״ן. ולע״ד נראה לקיים דברי רש״י, שאם כדברי התוס׳ קשה טובא מתניתין דמיירי בלב עוף, היא משנה שאינה צריכה, דהרי הלכה פסוקה היא – חצי שיעור אסור מן התורה, וטפי הוה לומר, לא שנו אלא בלב מבושל, לאשמעינן מתניתין מילתיה דזעירי דדם שבשלו אינו עובר עליו, אלא משום דקי״ל דם שבשלו חייב, הוכרח רבי זירא לומר דמתניתין איירי בלב עוף. ולהלכה, הרי״ף ז״ל כתב עלה דמתניתין דהלב קורעו ומוציא גרסינן בכריתות וכו׳, אבל לב בהמה, הואיל ויש בו כזית ענוש כרת, מדבריו משמע דאף במבושל דינא הכי הוא, וכדכתב רש״י.

והרמב״ם ז״ל פסק: ״הלב בין לצלי ובין לקדרה קורעו ומוציא את דמו, ואח״כ מולחו, ואם בשל הלב ולא קרעו, קורעו אחר שבשלו ומותר, ואם לא קרעו ואכלו, אינו חייב עליו כרת, במה דברים אמורים, בלב העוף שאין בו כזית דם, אבל אם היה לב בהמה ־ חייב כרת, שהרי יש בו כזית מדם שבתוך הלב״, המ״מ כתב: ״יש מי שכתב שכשאמרו שבלב בהמה חייב כרת, דוקא אכלו קודם בשול, אבל אחר בשול לא, דדם שבשלו אינו חייב עליו, כדאיתא במנחות פרק הקומץ, ולא נתבאר זה בדברי רבינו״ (הלכות מאכלות אסורות פ״ו ה״ו), פירוש דבריו, שחילוק זה דדוקא אכלו קודם בשול, לא נתבאר בדברי רבינו, הלכך סתמו כפירושו דאפילו אכלו אחר בשולו נמי חייב, הואיל יש בו כזית מן הדם, בזה מתורצת קושית הרלב״ח, ואין אנו צריכים לדברי הלח״מ שכתב בפירוש המ״מ, שלא נתבארה הלכה זאת של דם שבשלו, משמע שלא פסקה להלכה (לח״מ שם).

 

ולע״ד נראה כמו שכתבתי, שמ״ש המ״מ, שלא נתבאר, זה הוא חלוק זה שבין קודם שבשלו לאחר שבשלו, ומדסתם נראה שאין לחלק, וגם אחר שבשל הלב – חייב כרת על כזית דם שבו, ולכשתמצי לומר דברי הרמב״ם בררו מללו דאדין הסמוך קאי, ״קורעו אחר שבשלו״, ״לא קרעו״ – היינו אחר שבשלו דסמיך ליה.

עומדים נגדנו דברי הרמב״ם ז״ל דכתב: ״המעושן וכו׳ או שבשל דם בחלב, פטור, ואינו לוקה על אכילתו משום בשר בחלב״ (שם פ״ט ה״ו), הבית יוסף כתב: ועל מה שכתב דם שבשלו בחלב וכו׳, ואינו לוקה על אכילתו משום בשר בחלב, משמע שלוקין עליו משום דם, יש לתמוה מדאמרינן פרק הקומץ [מנחות כא,א]: דם שבשלו אינו עובר עליו, ומיהו רש״י [חולין קט,א] כתב דדם שבשלו חייב עליו כרת, וצ״ל דההיא דהקומץ אתיא דלא כהלכתא, ונראה שזהו דעת הרמב״ם (בית יוסף יו״ד סי׳ פז).

וראיתי בדברי מע״כ שעמד על דברי מרן הבית יוסף במ״ש: וצ״ל (דס״ל) דההיא דהקומץ היא דלא כהלכתא, שהרי לרש״י ז״ל, ההיא דהקומץ היא כהלכתא למסקנת הגמרא דמילתא דזעירי היא בחטאות הפנימיות, ולא מצאתי בדבריו תרוץ מיישב את הדעת, ובאמת בקושיא זאת כבר הקדימו הרלב״ח בתשובותיו ד׳ קפ״א, והפר״ח כתב שדבריו נכונים (פר״ח יו״ד סי׳ סט ס׳׳ק א).

ולע״ד קשים עוד דברי הבית יוסף דכתב: ונראה שזהו דעת הרמב״ם, והלא דברי הרמב״ם ברור מללו דסובר דם שבשלו חייב, וכדכתבתי לעיל.

ונלע״ד, דמרן הבית יוסף הכי קאמר, דסוגיא דהקומץ לפי פשטא, דהיינו כפירוש התוס׳, היא דלא כהלכתא, ולזה סיים וכתב: ונראה שזהו דעת רבינו, כלומר לפרש הסוגיא כפירוש רש״י, ואם אמנם דברי הבית יוסף כפשטם אינם מתפרשים כן, מכל מקום חייבים אנו למשכוני נפשין לתרץ דבריו, ולא לומר חלילה שנעלמו מעיניו הבהירות, או דאשתמיטתיה ליה דברי רש״י ז״ל במנחות וחולין.

מכאן תמוהים בעיני דברי הב״ח והפרישה דפירשו דברי הרמב״ם דמ״ש ואינו לוקה על אכילתו משום בשר בחלב, אחלוקה דמבשל בשר בחלב מתה קאי, אבל בחלוקה דדם שבשלו בחלב, אין לוקין לא משום בשר בחלב ולא משום דם, וכבר כתבתי לע״ד שדברי הרמב״ם בדין הלב קורעו וכו׳, מפורשים שלדעתו דם שבשלו חייב, וכן כתב הש״ך: ״כלשון הזה כתב הרמב״ם, ומשמע דעתו דמשום בשר בחלב הוא דאין לוקין על אכילתו, הא משום דם לוקין, מיהו אנן קיימא לן דדם שבשלו או שמלחו אינו אלא מדרבנן״ (ש׳׳ך סי׳ פז ס׳׳ק טו), וכן כתב הכרתי ופלתי, שם ס״ק יג.

מדבריו למדנו, שלדעתו הרמב״ם ומרן ז״ל פסקו כרש״י, הלכך לדידן שקבלנו דעתם, ומה גם שרמ״א אף הוא לא חלק עליהם, מחוייבים אנו להורות כדבריהם ולא לסמוך על דעת התוס׳ ודעמייהו, שגם אם לא הוכרעה דעתם להלכה, בכל זאת אין זה יוצא מגדר ספקא דאורייתא דאזלינן לחומרא, ומכל שכן באיסור שיש בו איסור כרת, ודברי הש״ך דכתב, דאנן קי״ל, יש סמך לדבריו מדברי הר״ן והרא״ה והרשב״א בתורת הבית ובחדושיו, והפר״ח אסיק וכתב: ״וכן עיקר״ (פר״ח יו״ד סי׳ סט ס״ק א).

והנה ראיתי בדבריו שפלפל בחכמה להכריע כדעת התוס׳, ואין דעתי נוחה מהם כלל, כמו שמתבאר מתוך דברי לעיל, ואם באתי להעיר עליהם בפרטות יארך הדבר הרבה ואיני מוצא צורך בכך, ודי לחכימא ברמיזא, אבל משום דחביבותיה גבאי הנני להעיר במ״ש כבודו, ואומר מה שכתב: והמשך הסוגיא עוסקת בדם שנקרש בלבד, ובאמת מושג נקרש המוזכר דוקא כאן, אינו מתאים למושג בשול.

דברים אלה אינם נהירין לי, דבאמת מושג נקרש בכל מקום הוא קפאון, בין שהוא מחמת האור או מחמת החמה, ונושא סוגיא דגמרא הוא מאמר זעירי,דם שבשלו או שמלחו, ועלה אקשינן ממתניתין דהקפה את הדם, ומתרץ: כאן שהקפה באור וכו׳, מילתיה דזעירי דם שבשלו הוא שהקפה באור דלא הדר, הרי שבמושג נקפה כולל גם בישול שעל ידי האור, ולמסקנא מתרץ: כאן בחטאות החצוניות וכו׳, מילתיה דזעירי וכן מילתיה דרבי יוחנן דם שקרש ואכלו פטור, משום הואיל ואידחי אידחי הוא בחטאות הפנימיות, וכדאמר רב חסדא, דם שקרש וכו׳ בחטאות הפנימיות פטור, וראיה מכרעת לכך מדברי רש״י ז״ל: הקפה, הקרישו על ידי האור [חולין קב,א], הרי לך מפורש שגם בשול שעל ידי האור נקרא בלשון הקרישו.

 התוס, חלקו על פירוש זה וכתבו הקפהו – בחמה איירי (שם תד״ה הקפה), אבל אין ללמוד מזה שמחלוקתם היא בהוראת מושג קרש, אלא האמת הוא שמושג קרש הוא נקפה, מסיבת האור או מסיבת החמה, ובכל מקום מתפרש לפי ענינו, וכן אין מקום לחלק בין דם שבשלו לבין דם שמלחו, שאעפ״י שבשניהם אינו מתבטל הדם מכחו וטעמו, אסורו הוא משום שנפסלו לקרשים מדין מליח הוא כרותח, וכמ״ש רש״י ז״ל. וגם התוס׳ לא חלקו בין בשול למליח, ובאמת בתוס׳ כתבו: ״לכן נראה דבזעירי כו״ע לא פליגי״ [מנחות כא,א ד״ה כאן בחטאות], וכוונתם מבוארת שהיא על שתי ההלכות שבזעירי ־ בשלו או מלחו, ששניהם שוין בדינם, שגם מליח הוא כבשול באור, הואיל והמלח שורף, וכדכתבתי לעיל משם הרמב״ן (עי׳ בתוס׳ ד״ה דם שבשלו, מנחות שם), אלא שלדעתם בשניהם מתבטל המלח מכחו, וכדברי זעירי דם שבשלו ודם שמלחו, ובכל הסוגיא המשא ומתן היה על שתי ההלכות שדינן שוה, וזה ברור לכל ישר הולך להבין הדברים על בוריין.

מענין לענין באותו ענין, עמד כבודו על מה שכתבתי: דברי רש״י צריכין ביאור וכו׳ דמאי סברא היא זו, ולא יהיה דם חטאות הפנימיות גרוע מחולין, דעובר עליו, וצ״ל לפירושו דאינו עובר עליו דקאמר, היינו משום איסור אכילת קדשים וכו׳(משפ״ע יו״ד מהדו״ת סי׳ יא אות ב), וכבודו כתב: לפי האמור לעיל ברור הדבר שהפטור הוא החלטי, והאריך להסביר דבריו.

ולדידי כל הסבר זה אין בו ממש, שהרי סמוך ונראה אמר: ורבא דידיה אמר, אפילו בחטאות הפנימיות הואיל וכנגדו ראוי בחטאות החצוניות, והם הם דברי בקושיתי, אלא שאני דחקתי את עצמי להסביר דעת רב חסדא שאמר בחטאות הפנימיות פטור, משום דלאו בר הזאה וטבילה, דפטור דקאמר הוא משום אכילת קדשים, שאע״ג שדם זה חשוב דם לענין אסור אכילה, הואיל ולא נפסל לחטאות החצוניות, אבל לענין אכילת קדשים הוא בטל מכלל דם, גם לדעת רש״י, ואמנם דבר זה אין לו סמך מריהטא דסוגיא, אבל כך הוא דרך למוד תורה להסביר דברי כל אחד [מן] האמוראים לחיוב או לפטור.

באותו פרק רמי דידי אדידי, דבתשובתי האחת כתבתי: ומליחה זאת אינה אלא במלח, משום שמתבטל מארסו, וכדאמרינן כיון דמלחיה נפיק ליה מתורת דם, ורב יהודה אמר זעירי דם שמלחו אינו עובר עליו וכו׳, דטעמא דמלח שמולחין בו הבשר שרי, לפי שהדם נשרף במלחו(משפ״ע שם סי׳ ח אות א). מכאן שהנני נוקט כדעת התוס׳ ודעמייהו, שפירוש נפיק ליה מתורת דם, הוא שהמלח משנה את הדם, ובתשובתי האחרת נקטתי כדברי רש״י דפירש בטיל מתורת דם, לפי שאינו ראוי לכפרה (שם סי׳ יא אות ב)*, וכתב: ואולי מה שכתב דנפיק מתורת דם היינו לענין פעילות המלח, אבל במה שנוגע לאיסורי דאורייתא לא קיימא לן כזעירי.

לזאת הנני משיב ואומר: יפה כיון לדעתי ואבאר את דברי, מחלוקת רש׳׳י ותוס׳ היא לענין דינא, אבל אינה במציאות עובדתי, וכלל גדול הוא בתלמוד שאין לאוקים מחלוקת במציאות, לפיכך גם רש׳׳י ודעמיה סוברים שהמלח שורף את הדם, שכן טבע המלח שהוא שורף כל דבר, ומקרא מפורש הוא: ״גפרית ומלח שרפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח״ (דברים כט,כב), הרי לך מפורש שהמלח הוא שורף מטבעו כמו הגפרית (ראה הרמב׳׳ן על התורה ויקרא ב,יג), ועל זה לא נחלק אדם מעולם, אבל מחלוקתם היא בזאת, דרש״י סובר דאעפ״י שהדם נשרף במלח אינו ניתר באכילה משום כך, כמו שלא הותר דם שבשלו, דמליח הרי הוא כרותח ולא יותר מרותח, אלא טעם היתרו הוא משום שאינו ראוי לכפרה, והתוס׳ סוברים דטעם היתר דם מבושל או מליח, הוא משום שהוא בטל מעצמו. דון מינה לענין מליחה, כו״ע מורים שאין הבשר מותר אלא במליחה, לפי שיש בו כח שורף שהוא מושך את הדם ומפליטו. דברים אלה לא נתפרשו בדברי, אבל הם מובנים לכל מענינם.

על מה שכתבתי: נראה דהרי״ף, הרא״ש והרמב״ם סברי כדעת רש״י, מדהביאו בדבריהם סוגיא דכריתות, דמשמע דאפילו מבושל חייב וכדברי רש״י [משפטי עזיאל מהדו׳׳ת יו״ד סימן יא סעיף ב], השיג כבודו וכתב: אין זו ראיה, שהרי הרא״ש עצמו כתב כדברי התוס׳ והרשב״א ״אע״ג דדם שמלחו אינו עובר עליו, מ״מ מתחלה היה דאורייתא עד שלא נתבשל״(פר׳ כ״ה סי׳ כז), ״דם שמלחו – אין עובר עליו, היינו שאינו עובר עליו אפילו בלאו, כמו שאינו עובר עליו בכרת, דנפק לגמרי מתורת דם הנפש ואינו ראוי לכפר״ (שם סי׳ לז). במעדני יום טוב ציין דברי הרא״ש אלה (פרק כל הבשר סי׳ כח אות ל), ומכל מקום אין להוכיח מזה שהרא״ש סובר כן להלכה, דהנה דברי הרא״ש הם הם דברי התוס׳(חולין קיא,א ד׳׳ה דמא), והרא״ש נקט דבריהם ופירש שאף לזעירי שאמר דם שמלחו אינו עובר עליו, לתוס׳ בדם חולין, ולרש״י בדם חטאות החצוניות, שפיר מתפרש מאמר הגמרא דם דאורייתא, משום דמתחלה קודם שנתבשל הוי דאורייתא, ומדבריו בסי׳ ל״ז יש להוכיח להיפך דלא סבירא ליה כהתוס׳, דהנה על מ״ש הרשב״ם כיון דדם האברים מדרבנן, אין להטריח יותר מדאי, כתב הרא״ש, הא ליתא וכו׳ ואין לפרש שהדם הזה מדרבנן, אם לא נפרש דהא דאמרינן דם שמלחו אינו עובר עליו, היינו שאינו עובר עליו אפילו בלאו, כמו שאינו עובר עליו בכרת דנפק לגמרי מתורת דם הנפש שאינו מכפר (פכ׳׳ה סי׳ לז).

דבריו אלה ברור מללו, שהרא״ש עצמו אינו מפרש כן, אלא הכי קאמר ־ דברי רשב״ם אינם מתקיימים אלא אם נפרש כדעת התוס׳ שדם שמלחו פטור, כלומר שאינו עובר עליו אפילו בלאו, אבל באמת הלכה היא כדעת רש״י דדם שבשלו או מלחו חייב, ואינו פטור אלא בדם חטאות פנימיות, וגם לפירוש התוס' אינו עובר עליו בכרת, אבל איסור דאורייתא ישנו אפילו במבושל, וכיון שכן, אין טעם לדברי הרשב״ם שכתב דדם האברים הוא מדרבנן, דאם לא פירש הרי הוא מותר אפילו מדרבנן, ואם פירש אסור מדאורייתא אפילו אם בשלו או מלחו, הלכך לא משכחת דם שהוא אסור מדרבנן, ונראה ודאי שכבודו לא עיין בדברי הרא״ש במקומם.

מכל האמור מתברר שאין כל ראיה להוכיח שהרא״ש סובר כדעת התוס׳, ולפיכך יש לומר שהוא סובר כדעת רש״י, שהיא דעת הרי״ף והרמב״ם. ועור כתבתי ראיה מכרעת לכך, דברי הטור שכתב: אם בשלו בלא קריעה אסור, ואוסר עד ששים [סימן עב], משמע דאסור ועובר עליו, משמעות דבריו שעובר עליו וחייב כרת, וכן הבין בדברי אביו הרא״ש.

עוד הוסיף מר וכתב: וממילא אף לדעת הרי״ף אין להוכיח שסובר שדם שבשלו חייב עליו. פשיטותיה דמר לא ידענא ליה, שאם אמנם בדברי הרא״ש יש מקום לטעות מדהביא מילתיה דזעירי בדבריו, אבל בדברי הרי״ף אין מקום ספק וטעות. מר הסתייע מדברי הר״ן שפירש מתניתין דכריתות כדברי התוס׳, ואין זו ראיה לסתור, דמ״ש הר״ן וזה שלא כדעת רש״י, לאו דוקא, אלא כדעת רש״י ודעמיה, והדבר מוכרע מעצמו, מדהשמיט הרי״ף בדבריו דברי זעירי, וכדברי התוס׳ היה צריך להזכיר זעירי, שהם כהלכה, ועוד זאת מדהביא הגמרא בכריתות ככתבה, ובלי שום פירוש נוסף, מוכח שהוא מפרשה כרש״י, וכבר כתבתי, שפירוש התוס׳ הוא דחוק, אלא שלתרץ מתניתין אליבא דהלכתא הוא שאמרו כן, אבל בדברי הפוסקים אין לומר כן, שהיה להם לפרש ולא לסתום, או לכל הפחות להזכיר דברי זעירי להלכה.

ועל כל פנים אני נזהרתי בדברי וכתבתי: ולהלכה נראה דהרי״ף והרא״ש והרמב״ם סברי כדעת רש״י וכו׳, הרי שלא כתבתי בהחלט שהרי״ף והרא״ש והרמב״ם סוברים כדעת רש״י, אלא נראה וכו׳, ובזה הסתלקה לגמרי כל הערתך זאת, שודאי יש פנים מסבירות לומר כן, אעפ״י שאינן מכריעות.

מסקנא דדינא: אם אמנם הרבה מן הפוסקים האחרונים סוברים דדם שבשלו ואכלו אין בו איסור כלל מדין תורה, אלא אסור מדרבנן, אנו אין לנו אלא דברי הרדב״ז שכתב: שומר נפשו ירחק ממנו, ולא יכניס עצמו למחלוקת באסור כרת(הרדב״ז ח״א סי׳ קצ״ט), וכן ראוי להורות לע״ד, וכמו שכתבתי במשפ״ע מהדו״ת(יו״ד סי׳ יא), ותו לא מידי.

והנלע״ד כתבתי

בן ציון מאיר חי עזיאל

ראשון לציון , הרב הראשי לישראל