סימן יט' האם מותר לאכול ביצה שבושלה ע"י גוי ובכליו

ליו"ד סימן קי"ג

כח טבת תש״י

לכבוד הרה״ג כמוהר״ר דוד לניאדו יצ״ו

שלום וברכה בחבה נעימה,

הנני מאשר למעכ״ת קבלת מכתבו מיום כ״ב טבת דנא, ובו שאלות בהלכה, והנני נעתר לרצונו לענות לפי קוצר השגתי בעזרת צור ישועתי.

שאלה

שאול שאל לנו האיש כי הוא עצמו לרגלי עסקיו מוכרח לנסוע תמיד ממקום למקום ומעיר לעיר, ובדרך מסעיו הוא נזהר מאד לבלי התגאל במאכלים שלא ברור לו הכשרן, אך הוא סובל מזה, ולכן רוצה לדעת אם מותר לו לאכול ביצים שלוקות על ידיהם ובכליהם, כמו שהקילו בפת בעל הבית במקום שאין פת הפלטר מצויה, וכמ״ש בש״ע יו״ד סי׳ קיב ס״ח, או יש לחלק בין פת לביצה ואסור.

ומעכ״ת בעינא דשפיר חזי ראה מ״ש הפר״ת וכתב: אלא דאם לא מבשלין אותה לגמרי עד שתתקשה, אלא משימים אותה במים חמים כדי שתתחמם ותתעבה קצת שתהיה ראויה לאכילה, בכה״ג נראה שיש לסמוך על הפר״ת להקל בשעת הדחק [קיג אות יז], ושוב הורה לאסור משום שהתבשלו בכליהם.

וזאת תשובתי על אחרון ראשון.תשובה

א.   כליהם של גוייםהלכה פסוקה היא: כלי גוי סתמן אינן בני יומן, לפיכך אם עבר ונשתמש בהם קודם הכשר התבשיל מותר (יו"ד סי' קכב סעיף ו'). וכן כתב רמ״א בדין בשולי עכו״ם ובדין חמאה: ואם בשלה גוי מותרת, דסתם כליהם אינן בני יומן (שם סי׳ קיג סעיף ב וסי׳ קטו סעיף ג).הא למדת שגם אם בשל הגוי בכליו בשביל ישראל דבר שלא נאסר משום בשולי גויים, אינו נאסר משום געולי הכלי, הואיל וסתם כליהם אינם בני יומם. קושטא הוא דבפת של פלטר כתבו האחרונים שאם הפלטר אפה פתו של ישראל ־ אסור משום בשולי גויים, אבל אין ללמוד מזה לדין ביצה שנתבשלה במקצתה על ידי גוי, דשאני פת פלטר שהיא אסורה מדינא, אלא שהתירו משום שהיא גזירה שאין הצבור יכול לעמוד בה, לפיכך פת של ישראל שאפאה גוי, דלא שייך האי טעמא, אסור (יו״ד סי׳ קיג ש״ך סק״ז).אבל בדבר שאיסורו משום געולי כלים, אין לחלק אם עשאו בשביל ישראל, ובכל ענין מותר מדין סתם כלים אינם בני יומם.

ב.   ביצה שנתבשלה על ידי גויבתלמודין נחלקו בדין זה, ואסיקו: ביצה צלויה אסורה וכרבי יוחנן, וכן תניא הקפריסין וכו׳ מותרין ביצה צלויה אסורה (ע״ז לח,ב).

ונראה לי דנקטו בלישנייהו ״ביצה צלויה״ משום חזקיה ובר קפרא דסברי שהיא מותרת, וטעמייהו משום דכיון שהאוכל שלה הוא בלוע ולא נגע בה הגוי(עיין הר״ן), ורבי יוחנן פליג גם על ביצה צלויה, אבל בביצה מבושלת לדברי הכל אסורה משום בשולי גויים, דאע״ג שהיא נאכלת כשהיא חיה על ידי גמיעה, מכל מקום הואיל ואין זו אכילה חשובה, נאסרת משום בשולי מים (עיין יבמות מו,א תד״ה רבי יוחנן).

מכאן אני תמיה על מרן ז״ל דכתב: ״ביצה אעפ״י שראויה לגומעה חיה, אם בשלה עכו״ם אסורה״ (יו״ד סי׳ קיג סעיף יד) ולפי מה שכתבתי היה צריך לכתוב כלשון הגמרא: אם צלאה גוי וכ״ש בשלה. וצ״ל דמרן נקט לשון בשול הכולל גם צליה, וכמו שנאמר: ״ויבשלו הפסח באש״ [דברי הימים ב,לה,יג] (עיין נדרים מט,א), ובאמת כל דבר האסור משום בשולי גויים הוא גם בצלי.

מדין זה למדנו דאיסור ביצה מבושלת הוא אף בצלויה, וה״ה למגולגלת שגם היא נקראת בשול, וכדתנן: ״אין נותנין ביצה בצד המיחם בשביל שתגלגל״. פירש״י: שתצלה קצת עד שתהא מגלגלת, ו״אמר רב יוסף גלגל חייב חטאת״ (שבת לח,ב), הרי לך שגם צליה מקצתית דינה כמבשל, וכ״ש כשהיא מתבשלת במים רותחין שזהו בשולה. ולא עוד אלא אפילו נתבשלה מעט וגמר ישראל את בשולה, נאסרת הביצה, דאע״ג דלא נחלקו הפוסקים בבישול גוי כמאכל בן דרוסאי, אלא בבשר וכדומה שאין כל אדם רגיל ויכול לאכלו, אבל ביצה שגם כשהיא חיה ראויה לאכילה, אלא שאינה אכילה חשובה, כשנתבשלה פורתא יצאה מכלל אכילה שאינה חשובה, ולכן נאסרת לדברי הכל אפילו בבשול פורתא.

והפר״ת כתב: ״ונראה דכל שבישל ישראל הביצה כל דהוא, אין בה משום בשולי גויים, וכל שבישלה גוי כל דהוא, הגם שכתבתי למעלה דאם בישלו גוי כמאכל בן דרוסאי לא מהני בשול ישראל, הכא יש להקל, דהא איכא מאן דסבר דאין בה משום בשולי גויים, ואיכא מאן דסבר הכי, לכן יש להקל, ומה גם במילי דעיקרם מדרבנן״ (פרי תאר יו״ד קיג ס״ק יז).

והנה בספר ״יין הטוב״ (לידידנו הגאון כמוהרי״ן רחמים יצ״ו בחלק יו״ד סי׳ ז) הביא דברי עין המים שתמה ע״ד פר״ת אלה, דאע״ג דחזקיה ובר קפרא שרו ור״ח פדוואה פסק הלכה כוותייהו וכו׳, לא חזינן לשום אחד מרבוותא דפסק הלכה כר״ח פדוואה, וכיון דשום אחד מרבוותא לא סמך עליו, אנן נמי לא סמכינן והכי נקטינן.

והגאון הפוסק כמוהר״י עזרא ז״ל הוסיף וכתב: ואע״ג דנקטינן באמת דאית בה משום בשולי גויים, אך בכה״ג דמיירי הפר״ת דבשלה גוי כל דהוא, לכאורה נראים דבריו, דהא יש מתירין בנתבשל ע״י גוי כמאכל בן דרוסאי, ואע״ג דלא קיי״ל הכי, מ״מ לענין הביצה דאיכא מאן דאמר דלית בה משום בשולי גויים, איכא נמי מאן דפסק הכי, נראה דיש להקל.

מדבריהם מוכח שהם פירשו דברי הפר״ת על עיקר דין ביצה שבשלה גוי, ובמחכ״ת לא דייקו בדבריו. שדברי הפר״ת ברור מללו שכוונתו על בשול גוי כמאכל בן דרוסאי, והכי קאמר, אע״ג דאיכא למאן דאמר דאין בה משום בשולי גויים, כלומר דאין בביצה זאת שנתבשלה כל דהוא על ידי גוי. וחלילה לפרש דברי הפר״ת שלא כהלכה, דכל דמסקינן בגמרא הלכתא כדברי אחד החולקים, שוב אין לסמוך על דברי מי שכנגדו כלל, ואפילו לסניף היתר, וה״ז כעין מה שאמרו: ב״ש במקום ב״ה אינה משנה, פירש״י: אין זה ספק אלא ודאי (ברכות לו,ב). והיינו משום דנפסקה הלכה כב״ה, ומכ״ש הכא דאמר רב זביד ״לא תציתו ליה״, ואמר אביי ״הלכתא כוותיה דרבי יוחנן״ דאסר (ע״ז לח,כ), שוב אין ספק בדבר לסמוך על דעת המתירין אפילו לצרפו לספק ספיקא.

ביצה קשה

ולפי׳׳ז נדחו מהלכה דברי הרב הפוסק הנ״ל דאפשר לסמוך על הפר״ת, משום דאיכא מאן דפסק דלית בה משום בשולי גויים. ובלא זה נמי כבר כתבתי דלא נחלקו אלא בביצה צלויה, אבל ביצה מבושלת אסורה לדברי הכל.

לכן ברור הדבר שדברי הפר״ת מכוונים על דין מאכל בן דרוסאי שיש מתירין אם גמר ישראל את בשולו,וסבר הפר״ת דבשול כל דהוא בביצה גרע מבשר שנתבשל כמאכל בן דרוסאי.

ולע׳׳ד כבר כתבתי שבשול כל דהוא בביצה עדיף מבישול מאכל בן דרוסאי, הלכך אסורה לדברי הכל, ועל כל פנים אם גם נקבל הוראתו של הפר״ת להלכה, יש להסתפק אם אפשר להורות כן למעשה, הואיל ולא פירש מהו שיעור כל דהוא,והרי זה בכלל נתת דבריך לשעורין (שבת לה,ב)

זאת ועוד, שגם הפר״ת לא התיר אלא בגמר ישראל את בשולו בדין מאכל בן דרוסאי, אבל אם לא גמר ישראל את בשולו ־ כאסורה עומדת עדיין מדין בשולי גוי.

מכל האמור ומדובר הלכה יוצאת מחוורת כשמלה, שאין להתיר ביצה שנתבשלה על ידי גוי אפילו אם היא ביצה מגולגלת ששהתה שעה קלה במים רותחין, ואין צריך לומר אם היא ביצה צלויה כגון שהטמינה ברמץ או הניחה על יד המיחם או בתבשיל שבתנור. וכל איש שנמצא במקום שאין למצוא בו ביצים מבושלות על ידי ישראל, אין לו אלא להטיל ביצים חיות לתוך מים רותחין בכליו, או בכלים של גויים, דסתם כליהם אינם בני יומם, ויערב ויבושם לו.

והנלע״ד כתבתי