שות משפטי עוזיאל חלק ב

סימן מט' יורה דעה- שליחות למצות מילה

סימן נ' יורה דעה- מנהג כסא אליהו הנביא במילה

סימן נא' יורה דעה- הנטען על השפחה ונשתחרר

סימן נב' יורה דעה- בדין בן הבא מן הנכרית

סימן נג' יורה דעה- גוי שרוצה להתגייר כדי לישא בת ישראל שהתאהב בה והסכימו לינשא זה לזה גם כשהוא בגיותו

סימן נד' יורה דעה- ביאור דברי העטור דמחלל שבת בפרהסיא אינו אלא בעבודת קרקע

סימן נה' יורה דעה- א. גרות בפני יחיד. ב. כהן שנשא גיורת וילד ממנה בנים ורוצה לחזור בתשובה אחר מיתתה

סימן נו' יורה דעה- אשה שנשאת לגוי בנמוסיהם ונתגרשה ג"כ בנמוסיהם והיא רוצה להנשא לכהן

סימן נז' יורה דעה- הבא על הנכרית והוליד בן

סימן נח' יורה דעה- נכרית שאביה ישראל ונשאת לישראל בערכאותיהם

סימן נט' יורה דעה- קריאת שמות לבנים מתגיירים שאבותיהם כבר התגיירו

סימן ס' יורה דעה- בן ישראל מאשה לא יהודית אם נחשב כבנו לחייב את אביו במזונותיו

סימן סא' יורה דעה- בן ישראל מאישה לא יהודית אם נחשב כבנו לחייב את אביו במזונותיו (ב)

סימן סב' יורה דעה- בן ישראל מאשה לא יהודית אם נחשב כבנו לחייב את אביו במזונותיו (ג)

סימן סג' יורה דעה- קבלת גרים מבני הקראים

סימן סד' יורה דעה- קבלת גרים מבני הקראים (ב)

סימן סה' יורה דעה- נשואי תערובות ומה דינם כשמתגיירים ודין הבאים רשומים בתור איש ואשה

סימן סו' יורה דעה- סדר הגירות ובענין קריאת ספר תורה של המקדש ביום פטירתו

דף 2 מתוך 212